Vedtatt bebyggelsesplan for Vestby senter

Vestby kommunestyre har 16.06.2008 egengodkjent bebyggelsesplan for Vestby senter. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Planen omfatter et område nord for Kirkeveien på Søndre Randem som foreslås brukt til kjøpesenter samt tilhørende trafikksystem.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, kfr. forvaltningslovens kap. VI. Klage må være sendt Vestby kommune innen 17.10.2008. Det kan benyttes elektronisk høringssvar, link til høyre.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (kfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42).
 
Del innhold