Sentrumsbroen

Sentrumsbroen skal bli en kollektivbro som vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum.

Fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere, syklister og kollektivreisende skal prioriteres. Broen er regulert for å hindre gjennomkjøring og skape god fremkommelighet for buss, sykkel og fotgjengere.

Sentrumsbroen er også midtpunktet for byutviklingen, og målet er å skape ett Vestby sentrum ved at Vestbyveien/Garderveien får en utvidet broforbindelse over togsporene. Dette skal knytte sammen sentrum nord og sentrum syd.

Sentrumsbroen fremheves som en grønn og frodig by‐plass med flott utforming. Bevegelsesmønsteret på stedet skal ivaretas og stasjonens dynamikk skal ivaretas. Vi ønsker å etablere en solrik og grønn sentrumsplass, med møtesteder og god oversikt over tilgrensende funksjoner i område.

Alle løsninger utformes etter prinsipp for universell utforming.

Byggestart
Eksisterende bro rives sommeren 2020 i togstopp-perioden. Det etableres en sikkerhetstunell før togtrafikken igjen starter opp.

Arbeidet med ny bro igangsettes høst 2020 og forventes ferdigstilt 2022.

Mer informasjon kommer etterhvert.

.

Vestbybrua_01_Gress_11 - Photo_500x281.jpg