Kollektivbroen

Kollektivbroen vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum.

Broen er origo for byutviklingen og målet om å skape «ett» Vestby sentrum ved at Vestbyveien/ Garderveien får en utvidet broforbindelse over togsporene. På denne måten reduseres barrierevirkningen mellom sentrum nord og sentrum syd.

Det skal i nytt kollektivpunkt prioriteres fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Krysningspunktet vil reguleres for å hindre gjennomkjøring og skape god fremkommelighet for buss.

Kollektivbroen fremheves som en grønn og frodig by‐plass med skulpturell utforming. Utformingsprinsipper ivaretar bevegelsesmønsteret på stedet og stasjonens dynamikk. Den etableres som en solrik og grønn sentrumsplass, med møtesteder og god oversikt over tilgrensende funksjoner i område.

Alle løsninger utformes etter prinsipp for universell utforming.

Vestbybrua_01_Gress_11 - Photo_500x281.jpg

Byggestart
Eksisterende bru rives sommeren 2020 i togstopperioden. Det etableres en sikkerhetstunnell før togtrafikken igjen starter opp.

Arbeidet med ny bru igangsettes umiddelbart, og forventes ferdigstilt høsten 2021.

Ny bru vil da være forbeholdt kollektivtrafikk (buss).

Kirkeveien
Det vil foregå en del forberedende arbeid i Kirkeveien i 2019. Nærmere informasjon vil komme.

Tips en venn Skriv ut