Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Kartlagte områder med kvikkleire ved Garder, Rokker Nordre Auerud, Hølen sentrum sør, Øgården og Hølendalen langs Såna mot Son

Grunnundersøkelser

Det er gjennomført undersøkelser av grunnforhold i Vestby kommune.

I 2016 gjennomførte Statens vegvesen (SVV) grunnundersøkelser i området rundt Øgården i Hølen. Dette ble gjort i forbindelse med en masseutglidning mot Hølenselva/ Såna i 2016. Det er tatt boreprøver på begge sider av elva, og det er påvist kvikkleire i området. Dette har medført at Statens vegvesen planlegger rassikring med motfyllinger på begge sider av elva i dette området. Undersøkelsen inngår i datagrunnlaget til NVE.

Kvikkleire Illustrasjonsfoto: NVE

Solhøy omsorgsboliger - kontrakt signert

Vestby kommune signerte  18. desember en totalentreprisekontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. 

Vestby kommune har signert kontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av nye omsorgsboliger på Solhøy i Son. Foto: Vestby kommune

Kommunal planstrategi - sluttbehandles i kommunestyret 1. februar 2021

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (jmf. § 10-1 i plan- og bygningsloven). 

Kulturkvartalet Illustrasjonsfoto

Slik blir Solhøy omsorgsboliger

Vestby kommune bygger nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning i Son, 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester. 

Solhøy omsorgsboliger
1