Psykisk helse og rustjeneste

Formål
Tjenesten skal gi tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Vestby kommune og som opplever funksjonstap som følge av psykisk helse utfordringer. Psykisk helse og rustjeneste arbeider for at brukere og deres familier skal mestre hverdagslivet best mulig, ved å fokusere på egne ressurser, muligheter, forebygging og nettverk.

Hensikten er å tildele tjenester ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har, men på så lavt nivå som mulig for å bygge opp om og ha fokus på brukerens egne ressurser og derved bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet.

Tjenester
• Praktisk bistand / Opplæring
• Individuell plan
• Helsetjenester i hjemmet.
Psykisk helsetjeneste for personer over 18 år.
  (Barn og unge må henvende seg til helsestasjonen)

• Dagtilbud for personer med psykiske helseproblemer

Fra Handlingsprogrammet:
Formålet med alle tjenestene er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva bruker selv kan gjøre.