Hjemmehjelp

Tjenestebeskrivelse
Hjemmehjelpstjenesten hovedoppgave er renhold i private hjem (praktisk bistand).

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Våre geografiske grupper arbeider ut ifra prinsippet ”færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem.

Hvem kan søke?
Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming eller alder.

Søknad og betaling
Du finner søknadsskjema i menyen til høyre
Se oversikt over priser i menyen til høyre.

Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):
• Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
• I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
• Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:
• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Tips en venn Skriv ut