Avlastning


Tjenestebeskrivelse
Avlastning er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med nedsatt funksjonsevne. Avlastningen til barn gis i kommunes avlastnings bolig Randem avlastning og kompetanse eller i private avlastningshjem. Avlastning til voksne gis i kommunens avlastningsleilighet i Speiderveien.

Avlastningstilbudet ved Randem avlastning og kompetanse og i Speiderveien gis av miljøterapeutisk personale som i tillegg til ordinær avlastning utarbeider miljøterapeutiske tiltak i samarbeid med familiene og kan om ønskelig gi veiledning i hjemmet.

Formål
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning og sørge for at omsorgsytere får nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlig samfunnsaktiviteter.

Lovgrunnlag

  
Kriterier

Omsorgsyter må ha særlig tyngende omsorgsarbeid.

Saksbehandling
Søknaden behandles av saksbehandler ved Enhet for søknad og samhandling.

Søkere bes benytte søknadsskjemaet til høyre på denne siden.

Søknaden sendes til
Vestby kommune
Rehabiliteringsavdelingen v/ Enhet for søknad og samhandling.
Pb. 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker er saksbehandlingstid 3 uker

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er overordnet klageinstans.

 

 

Tips en venn Skriv ut