Omsorgsstønad

Tjenestebeskrivelse

Omsorgsstønad er en økonomisk godtgjøring som kan utbetales til pårørende eller annen nærperson som ivaretar særlig tyngende omsorgsarbeid til en hjemmeboende pasient/ bruker. Med særlig tyngende omsorgsarbeid menes omsorgsarbeid som klart overstiger det som er rimelig å forvente i forhold til alder.

Omsorgsstønad er ikke et rettskrav, og når kommunen vurderer omsorgsstønad skal det være en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, der denne tjenesten blir sett i sammenheng med andre omsorgstjenester og kommunens økonomi.

Formål

Hovedformålet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet som kommunen ellers ville ha ytt til bruker. (Rundskriv I-42/98 om omsorgslønn)

Lovgrunnlag

Kriterier
Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og ha et særlig tyngende omsorgsbehov.

Tilståelse av omsorgsstønad bygger på en bred skjønnsmessig vurdering. Tyngden av omsorgsarbeidet blir vektlagt sammen med vurdering om det anses å være mer hensiktsmessig at pårørende eller annen nærperson ivaretar brukers behov for helse- og omsorgstjenester. Kommunens økonomi kan også tas med i betraktning. Det tas ikke hensyn til søkers økonomiske situasjon ved utmåling av omsorgsstønad, men dersom det mottas hjelpestønad fra NAV til tilsyn og pleie blir dette fratrukket ved utmåling av omsorgsstønad. Det kreves at det søkes om hjelpestønad før omsorgsstønad vurderes.

Saksbehandling
For brukere over 18 år behandles søknaden ved RO Hjemmetjenesten
For brukere under 18 år behandles søknaden ved RO Rehabilitering
Søkere bes benytte søknadsskjema her

Søknaden sendes til
Vestby kommune
RO Rehabilitering v/ Enhet for søknad og samhandling eller RO Hjemmetjenesten
P.b 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker er saksbehandlingstid 3 uker

 

Tips en venn Skriv ut