Helsetjenester i hjemmet

Tjenestebeskrivelse
Helsetjenester i hjemmet omfatter primært sykepleiertjenester. Dette kan være hjelp medikamenthåndtering eller annen legemiddelassistert rehabilitering, sårstell, kontakt med lege, spesialisttjeneste m.v.

Formål
Formålet er at den enkelte skal få nødvendige helsetjenester slik at de kan bo i eget hjem. Tjenesten kan også ha en veilednings- og opplæringsformål.

Lovgrunnlag
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kriterier
Tjenestene er rettet mot pasienter/brukere som bor/oppholder seg i Vestby kommune, har funksjonsnedsettelse eller psykisk vansker og som har behov for slike tjenester. Det stilles ikke krav om diagnose.

Saksbehandling
Søknaden behandles av saksbehandler i forvaltningsenheten

Søkere bes benytte søknadsskjema her.

Søknaden sendes til
Vestby kommune
Rehabiliteringsavdelingen v/forvaltningsenheten
Pb. 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Det må beregnes 3 ukers saksbehandlingstid.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket.

Tips en venn Skriv ut