Praktisk bistand og opplæring

Formål
Tjenesten skal gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet ved å forebygge fall i funksjonsnivå, vedlikeholde og stimulere iboende ressurser hos tjenestemottaker.

Tjenesten innebærer både opplæring, med tidsavgrenset planlagte prosesser, med klare mål og virkemidler, samt hjelp til å fastholde allerede eksisterende ferdigheter.

Lovgrunnlag

Målgruppe

Praktisk bistand/opplæring er for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (enten medfødt eller ervervet), eller psykiske helse problemer. Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell, samt hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål.

Tjenesteinnhold

Tjenestetype og nivå vil alltid måtte bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering. Tjenestetype vil i første omgang kunne være nedenstående typer.

  • Funksjonskartlegging.
  • Hjelp - råd og veiledning i forhold til strukturering av hverdagen.
  • Opplæring og veiledning i dagliglivets praktiske gjøremål.
  • Koordinator i ansvarsgruppe.

Tjenesten kan organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du også rett til å få vurdert å få praktisk bistand organisert som BPA.

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Betaling
Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår
Tildeling av praktisk bistand/opplæring vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå, hvor vi legger vesentlig vekt på søkers evne til å ivareta dagliglivets gjøremål og egenomsorg. Omfang avgjøres etter kartleggingssamtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende

Søknaden sendes til
Vestby kommune
Rehabiliteringsavdelingen v/ Enhet for søknad og samhandling.
Pb. 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker er saksbehandlingstid 3 uker.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket.