Penger

Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres. Søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler samme år.

 Søknadsskjemaet fylles ut elektronisk. Se nærmere informasjon under 'Hvordan søker du?'

Søknadsfrist for tildeling av tilskudd for 2019: 15.mars 2019

Kommunalt tilskudd er til frivillige organisasjoner i Vestby kommune som driver kulturarbeid. Hovedfordelingen av det kommunale tilskuddet skjer en gang i året med søknadsfrist 15.mars.

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter/ arrangementer hele året.

Rammene for tilskudd fastsettes hvert år av kommunestyret. Søknader om tilskudd behandles administrativt i henhold til vedtatte retningslinjer og budsjettrammer.

Nærmiljøtilskudd:
I handlingsprogrammet for 2016-2019 vedtok kommunestyret å sette av
kr. 50 000 til nærmiljøtilskudd. Dette er en reetablering av tidligere tilskudd kalt "tilskudd til nærmiljøanlegg", med noen endringer. Les mer i denne artikkelen: Ny ordning - nærmiljøtilskudd i Vestby

 
Hvordan søker du?
Vennligst les denne informasjonen før du søker:

Søknadsskjemaet er tilgjengelig via linken Søknad om tilskudd til kulturformål under "Selvbetjening" til høyre på denne siden.

Alle som søker kulturmidler ved hovedfordelingen med frist 15. mars skal bruke dette skjemaet.

Her fyller du ut alle opplysninger som etterspørres. De fleste felter er obligatoriske og kreves altså utfylt. I felter som ikke er relevante for din organisasjon, eks. spørsmål om undergrupper, må du derfor skrive "Ingen" eller lignende. Du får melding om eventuelle opplysninger som mangler før innsending, og kan rette opp i disse feltene.

Skjemaet for Søknad om aktivitetstilskudd, ligger også tilgjengelig under Selvbetjening til høyre.
Dette skjemaet fylles ut og sendes inn i tillegg til hovedsøknaden Søknad om tilskudd til kulturformål, dersom din organisasjon søker om aktivitetstilskudd til større, planlagte aktiviteter/arrangementer. Vi gjør oppmerksom på at aktivitetstilskudd MÅ spesifiseres med beskrivelse og eget budsjett dersom vi skal kunne tildele din organisasjon denne formen for tilskudd. I skjemaet ser du hvilke opplysninger vi etterspør.

Det er mulig å søke om aktivitetstilskudd til inntil 5 aktiviteter/arrangementer.

Skriv en kort beskrivelse av aktiviteten og sett opp inntekter/utgifter og søknadssum for hver enkelt aktivitet.

(Skjema for søknad om aktivitetstilskudd har vi tidligere kun hatt som filvedlegg i odt eller pdf, som er lastet opp og sendt som vedlegg til søknaden. Vi velger å la disse filene være tilgjengelig inntil videre, dersom noen ønsker å benytte disse og sende som vedlegg.)

Skjema for Søknad om aktivitetstilskudd kan også benyttes ved søknader om støtte til ulike aktiviteter/arrangementer gjennom hele året.

Følg ellers instruksjonene i skjemaene. Søkere bør beholde en utskriftskopi av innsendt søknad med vedlegg. Her står også referansenummer.

Ta gjerne kontakt med Kulturtjenesten eller Servicekontoret dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Vedlegg til søknaden:
Følgende vedlegg skal følge søknaden:

•    Årsmelding for 2018
•    Regnskap for 2018
•    Budsjett for 2019
•    Medlemsoversikt, og oversikt over styret i foreningen

Vestby kommunes tilskudd til kulturarbeid beregnes ut i fra følgende:
Se også vedtatte Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Vestby kommune under "Mer info" til høyre på denne siden.

Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres.

•    Administrasjonstilskudd:
beregnes ut fra antall kontingentbetalende medlemmer og antall undergrupper
•    Medlemstilskudd:
beregnes ut fra antall aktive medlemmer under 20 år.
•    Driftstilskudd:
kan gis til leie eller drift av lokaler/anlegg. I spesielle tilfeller kan det også ytes tilskudd til innkjøp av utstyr.
•    Aktivitetstilskudd:
kan gis til større planlagte arrangementer/aktiviteter.
Eget skjema benyttes. Se over.
Aktivitetstilskudd gis vanligvis som tilsagn om støtte, og utbetales mot fremleggelse av regnskap/rapport innen en fastsatt frist.
•    Stimuleringstilskudd (Integreringstilskudd) :
kan gis til tiltak for å fremme integrering og tilrettelegge aktiviteter for personer med spesielle behov.
•    Etableringstilskudd (Søknader kan fremmes hele året):
til etablering av nye organisasjoner.
Det ytes ikke andre tilskudd samme året som etableringstilskuddet mottas

 

 

Tips en venn Skriv ut