Vedtatt reguleringsplan for Vestby stasjon, innfartsparkering

Vestby kommunestyre har 10. mai 2010 egengodkjent reguleringsplan for Vestby stasjon, innfartsparkering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Planen omfatter et ca. 8 daa stort areal mellom Støttumveien og jernbanen. Hensikten med planen er å øke antall parkeringsplasser for å bedre parkeringskapasiteten. Vestbyveien 1 er i reguleringsplanen regulert til bevaring.

 
De deler av reguleringsplan for Støttumveien som overlappes av reguleringsplan Vestby stasjon, innfartsparkering er opphevet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.
 
Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Klage må være sendt Vestby kommune innen 16. juni 2010. Det kan benyttes elektronisk høringssvar, link til høyre under selvbetjening.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).
 
Nærmere opplysninger om planen kan fås ved Servicekontoret i Vestby rådhus, tlf. 64 98 01 00.
 
 
Plansjefen
Tips en venn Skriv ut