Utsnitt av kommunedelplan Vestby nord

IKEA Vestby - detaljregulering og konsekvensutredning

IKEA Vestby -
Oppstart av arbeid med detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-8, 12-9 og 14-2 varsles at det er satt i gang arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning av nødvendig areal for  etablering av IKEA varehus i Vestby.

Planen omfatter også tilgrensende infrastruktur og mulige mottaksområder for matjord fra Delijordet.

Planområdet består av flere teiger og er vist på kartutsnitt. Endelig arealbehov for etablering av tilhørende infrastruktur og ny dyrket mark vil bli fastsatt i utredningsperioden. For å finne de mest optimale arealene utredes flere områder til mottak av matjord enn det som skal brukes. Plangrensen vil derfor bli justert i løpet av planprosessen.

Forslag til planprogram og alle vedlegg er i høringsperioden tilgjengelig i menyen til høyre - se "mer info".

Etter at høringsperioden er over, vil Vestby kommune fastsette endelig planprogram for reguleringsplan og konsekvensutredning. Foreslått arealbruk er i tråd med overordnet plan.

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet
merkes IKEA Vestby og sendes innen 02.11.14 til Asplan Viak AS v/ Jannicken Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås eller som e-post til
jannicken.throndsen@ asplanviak.no.
Spørsmål til saken kan rettes på telefon 915 46 955.

Informasjonsmøte:
Det vil bli åpent informasjonsmøte om saken den 14.10.14 kl. 19.00 i kommunestyresalen, Vestby rådhus.
Alle er velkommen til å delta.

Tips en venn Skriv ut