Planområde Kulturkvartalet

Varsel om oppstart av detaljregulering for kulturkvartalet i Vestby sentrum

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for kulturkvartalet i Vestby sentrum.

Planområdet omfatter feltene P1, P2, P3, S6 og S8 regulert i områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Deler av S8 mot sydvest er ikke en del av prosjektet og skal kun reguleres for en eventuell nedkjøring til garasjekjeller. Gbnr 9/61 vil reguleres som den er, eventuelt med mulighet for påbygg/nybygg med flere etasjer. Planområdet som varslet har et samlet areal på cirka 13.000 m².

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, saler/scene, servering, kontorer med videre. I tillegg skal det legges til rette for opparbeidelsen av et større parkanlegg, parkeringsløsning, andre tiltak tilhørende kulturkvartalet og nødvendig infrastruktur, i tråd med områdeplanen. Det er utarbeidet en foreløpig mulighetsvurdering, et utkast til rom- og funksjonprogramog en konseptskisse for park og utearealer. Dette skal gi grunnlag for videre drøfting, detaljering og regulering.

Tiltakshaver for planarbeidet er prosjektavdelingen i Vestby kommune. Planfaglig konsulent er COWI AS.

Kontakt:
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Henrik Langum, COWI AS på telefon: 21497688 eller e-post: hblm@cowi.com.

Merknader sendes A116032_Mail@cowi.com eller COWI AS Drammen, Nedre Strandgate 3, 3015 Drammen.

Frist for merknader er 16. november 2018.
 

Tips en venn Skriv ut