Utsnitt Meierikvartalet

Vedtatt detaljregulering Meierikvartalet (Wessel Park)

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Formålet med detaljreguleringen er å regulere inn ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til områdereguleringen for Vestby sentrum.

Det er fremmet 3 innsigelser på reguleringsplanen. Vedtaket er derfor ikke rettskraftig før eventuelle innsigelser er løst. Innsigelsene er fremmet på grunnlag av:

Statens vegvesen: Manglende rekkefølgebestemmelser og teknisk detaljplan for kroerveien.
Akershus fylkeskommune: Kulturminneinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Formulering av unntak fra parkeringsnormene dersom parkeringsanlegget er åpent for alle.

Nærmere opplysninger om planen finnes til høyre på siden, under "mer info".

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 22.11.2018.

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 144, 1541 Vestby
post@vestby.kommune.no
eller benytt selvbetjeningsportalen til høyre på siden.

Tips en venn Skriv ut