Den midlertidige veien skal utvides i bredde fra 4 til 6 meter. Selve adkomsten fra Sentrumsveien forblir 4 meter bred gjennom grøntbelte, sykkelvei og fortau og veibredden utvides til 6 m etter dette. Det blir iverksatt tiltak for å redusere granittkanten v/innkjøringen.

Når utbyggingen ferdigstilles vil det bli et nytt dekke uten kant i overgangen, også ved fortau og sykkelbane.  

Adkomst Nordbyveien og Sentrumsveien.jpg
Kartet til venstre indikerer gammel adkomst vei.

Kartet til høyre indikerer med grønne linjer ny midlertidig adkomst vei.