Tilbud om tilrettelagte aktiviteter og oppgaver

Formålet med tilbudet er å gi den enkelte en normalisert og meningsfull hverdag med muligheter for å kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper.

Vårt utgangspunkt er tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver som samsvar med den enkeltes forutsetninger, interesser og behov.

Vi vektlegger trygghet, helse og trivsel i et miljø preget av samarbeid, fellesskap og glede. 

Våre aktiviteter er mange og varierte. Her er noen eksempler:

  • Egenproduksjon av tenn-ruller
  • Egenproduksjon av andre artikler som vi selger til jul eller sommermarked
  • Pakking og sortering av ulike oppdrag 
  • Kjøkkenaktiviteter og matlaging
  • Innkjøp
  • Forefallende, sesongbaserte oppgaver både utendørs og innendørs, som levering av post, søppelplukking, feiing, snømåking eller vanning
  • Fysisk aktivitet og utfoldelse gjennom blant annet turer og trimgrupper

«Omigjen»

 «Omigjen» er vårt varemerke for ulike gjenbruksprodukter som vi lager. Dette kan være poser med tenn-ruller, sydde eller strikkede produkter.

Produktene ligger tilgjengelig for salg i vår avdeling gjennom hele året.

Lovgrunnlag

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kriterier

Søker må være over skolepliktig alder.

Søker må på grunn av funksjonsnedsettelse være varig arbeidsufør og ute av stand til å nyttiggjøre seg tilrettelagt arbeid.

Tildeling av tjenesten fordrer at det er ledig plass ved Aktivitetssenteret. 

Søknad og saksbehandling

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandling og søknadsenhet.
Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester finner du under fanen "Skjema" nederst på denne siden.

Søknad sendes per post til: Vestby kommune
Resultatområde Helse og Livsmestring v/ Samhandling og søknadsenhet
Postboks 144
1541 Vestby

 

Klageadgang

Vedtak kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket.