Salgs- og skjenkebevilling i Vestby kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020 – 2024 ble vedtatt i Formannskapet 27.01.2020 og deretter enstemmig vedtatt i Kommunestyret 10.02.2020.  

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken i kommunen skal forvaltes. 

Alkoholpolitisk handlingsplan angir mål, retningsvalg og tiltak for det alkoholpolitiske arbeidet i Vestby kommune. Kommunen er gjennom alkoholloven § 1-7 d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og departementet kan gi forskrifter om innholdet i handlingsplanen.

Handlingsplanen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode og gjelder for 4 år av gangen.

Alkoholloven gir kommunene ansvar for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, og for å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik.

All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling). Kommunens behandling av bevillinger regulerer tilgjengeligheten av alkohol ved å bestemme hvor og når det kan skjenkes og selges alkohol, og hvem som kan drive slik virksomhet.

Kommune skal ivareta helse og sosialpolitiske hensyn på best mulig måte, samtidig som det er viktig å ivareta næringspolitiske hensyn Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er viktige virkemidler for å begrense alkoholrelaterte skader. 

Den alkoholpolitiske handlingsplanen skal angi rammer for behandling av saker etter alkoholloven og gi politikere, innbyggere og næringsdrivende en oversikt over hva som blir lagt til grunn ved behandlingen i slike saker. 

Vestby kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 finner du til høyre under "mer info"