Ansvar og avgrensing

Barnehagesjefen er administrativ leder for all barnehagevirksomhet i kommunen, mens barnehagestyrerne er leder for den enkelte barnehage.

Kommunen har tilsynsplikt overfor alle barnehagene i kommunen. Hver barnehage har et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.

Lov om barnehager

§ 1. Formål: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og annerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnhage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansvatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

Barnehagens ansvar

barnehagens personale

  • skal framstå som profesjonelle innenfor sitt område
  • har taushetsplikt
  • skal utarbeide årsplan, virksomhetsplan, ukeplan, informasjonsskriv

Foreldrenes ansvar

  • følge opp avtaler rundt barnet
  • ta seg nødvendig tid ved henting og bringing
  • delta i arrangementer, møter, råd og utvalg
  • respektere barnehagens rammer; åpningstid, melde fra ved sykdom, ha med passende tøy.
Tips en venn Skriv ut