Sanering Sentrumsveien

Åpent møte 29. april - sanering og ombygging av Sentrumsveien

I henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum skal Sentrumsveien saneres og bygges om.

Prosjekt
Prosjektet starter opp mai 2019 og skal være driftsklart i løpet av januar 2020. Arbeidet består i å legge hovedvanns- og avløpsledninger i Sentrumsveien samt bygge vei, sykkelfelt, fortau og støttemur. Se vedlagte kart for ledningstrasé.

Det inviteres til orienteringsmøte i kommunestyresalen mandag 29.04.19 klokken 18.00.

Kjøreforhold i anleggsperioden 
 Veiforbindelsen forsøkes opprettholdt, men det må påregnes ulemper på den aktuelle strekningen i anleggsperioden.

Kontakt i kommunen
Kontaktperson i kommunen er prosjektleder Nazhad Chawshin, tlf 900 32 644,  e-post: nazhad.chawshin@vestby.kommune.no

Byggeledelse
Norconsult AS er valgt til å ta byggeledelsen for Vestby kommune. Kontaktperson og byggeleder er Joachim Pedersen, tlf 482 63 684 eller e-post: Joachim.Pedersen@norconsult.com


Entreprenør
Park & Anlegg AS er valgt til å utføre jobben for Vestby kommune. Kontaktperson og prosjektleder er Jan Inge Nordenhaug, tlf 905 58 309 eller e-post: jan.inge.nordenhaug@park-anlegg.no.

Orienteringsmøte
Det inviteres til orienteringsmøte i kommunestyresalen mandag 29.04.19 klokken 18.00.

Vi ber om forståelse for de ulemper anleggsarbeidene nødvendigvis vil medføre, og ser frem til at det for alle parter blir et godt resultat

Prosjektet har følgende navn som kan brukes ved henvendelse: "SENTRUMSVEIEN/ VESTBY SENTRUM".


Resultatområde Kommunalteknikk