Pålebrygge på Emmerstad

Arbeid med Kommunedelplan for kulturminner

 – ny rapport om registrering og verdisetting av kulturminner er ferdigstilt

For litt over et år siden startet Vestby kommune arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner. Arbeidet ledes av kommunens planavdeling i samarbeid med resultatområde kultur.

I planen skal viktige kulturminner, kulturmiljøer og landskap verdsettes. Planen blir således et styringsverktøy som sier hva som er viktig å ta vare på. Riskantikvaren og Akershus fylkeskommune har bevilget penger til registreringsarbeidet. Planen skal utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

For å få et godt faglig grunnlag for arbeidet har Vestby kommune engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) til å utarbeide en oversikt over registrerte kulturminner i kommunen, samt å bistå i arbeidet med lokal registrering og verdivurdering. NIKU har nå ferdigstilt sitt arbeid som har resultert i rapporten Kulturminner i Vestby - Registrerte kulturminner og lokale innspill som grunnlag for kommunedelplan for kulturminner.

Rapporten gir en sammenstilling av kulturminner og kulturmiljøer som vurderes å ha svært stor, stor eller middels lokal verdi ut fra kriterier knyttet til kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. Verdivurderingen er gjort med utgangspunkt i hva som tidligere er tilkjent verdi gjennom fredninger og regulering til bevaring samt vurderingene som er gjort lokalt i forbindelse med registreringsarbeidet. NIKU har i tillegg gjort egne befaringer i Hølen, Son og Hvitsten sammen med lokal kompetanse samt mindre befaringer i Vestby og Garder.

Det tas sikte på at Kommunedelplanen for kulturminner ferdigstilles i løpet av 2014.

NIKU Rapport Vestby 1002214