Arbeidstiltak

Arbeid og aktivitet
NAV skal bidra til at brukere som er registrert som arbeidssøkere og/eller langtidsmottakere av sosialhjelp kommer i arbeidsrettet aktivitet. NAV Vestby benytter seg at NAV’s tiltaksportefølje og aktiviteter tilknyttet arbeidsgruppa på Huset. Arbeidsgruppa har oppgaver tilknyttet vedlikeholdsarbeid i kommunen. Brukers egeninnsats i form av aktiv jobbsøk eller benyttelse av praksisplass i påvente av lønnet arbeid er også viktig.

Betingelser
Bruker er motivert og ønsker arbeid.

Saksgang
Brukere møter til kartleggingssamtale og fyller samtidig ut en egenvurdering. Det foretas en behovsvurdering og det fattes et vedtak på brukers innsatsbehov. NAV kan bistå med råd og veiledning i jobbsøkerprosessen, hjelpe til med utforming av cv,  finne praksisplass eller søke inn på relevant kurs/tiltak tilpasset den enkeltes behov. Veiledere i NAV uformer en aktivitetsplan i samråd med bruker.

Tips en venn Skriv ut