Alle må lese av vannmåleren

Dersom du har en ny digital smartmåler klargjort for fjernavlesning, må du likevel levere manuell avlesning for 2020. Vannmålere i fritidsboliger må også leses av selv om de ikke benyttes vinterstid.

Ved manglende rapportering vil kommunen stipulere forbruket. Stipuleringen beregnes ut fra 2 m3 per m2 bruksareal (BRA) for bygningen, i henhold til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. For de fleste vil det lønne økonomisk å registrere inn målerstanden hvert år.

Vannmålerskjema kan du velge å motta som brev i post, som sms eller som e-post. Endring for hvordan du ønsker å motta vannmålerskjema neste gang kan du gjøre inne i skjemaet.

Hvordan du gjør det

Vannmålerstanden kan du registrere elektronisk, via telefon eller ved å returnere utfylt avlesningskort til Vestby kommune.

  1. Tast ditt avtalenummer, avslutt med # -tast
  2. Tast din vannmålerid, avslutt med # -tast
  3. Registrer ny målerstand, 5 siffer og avslutt med # -tast
  4. Bekreft registrert målerstand med # -tast og vent på kvittering

Hvordan lese av måleren:

Telleverket på måleren har tall med sort eller hvit bakgrunn og noen tall som står med rød bakgrunn. Det er kun tallene på sort eller hvit bakgrunn som skal rapporteres som ny målerstand.

NB! Ta med nullene foran i telleverket, legg en null foran hvis telleverket kun har fire siffer. Det skal oppgis 5 siffer. Desimaler skal ikke med, det vil si du skal ikke legge inn tall som står etter kommategnet.

Betalt for mye eller for lite?

Har du betalt for mye eller for lite i forhold til ditt vannforbruk vil dette avregnes ved årsoppgjøret i 1. termin i 2021.