Barnehageopptak

Søknad om barnehageplass i Vestby kommune skal gjøres gjennom Søknadsportalen. Trenger du hjelp til å søke, kan du henvende seg til Servicekontoret på rådhuset eller til den enkelte barnehage.

  • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

Hovedopptak
Søknadsfrist for hovedopptaket 1.mars. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter hovedopptaket. Søkere får svar via Søknadsportalen innen 20. mars. Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den månden barnet fyller ett år.

Ved hovedopptaket kan søker klage dersom en ikke har fått oppfylt sitt første eller andre ønske om barnehageplass. 

Løpende opptak
Ledige barnehageplasser gjennom året vil bli tildelt fortløpende på grunnlag av venteliste. Tildeling av plass vil til enhver tid foretas etter barnehagenes opptakskriterier. Ved løpende opptak kan kun søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage, dersom de ikke tilbys plass i ønsket barnehage. Formannskapet er klagenemnd. 

Søknad om overflytting
Er det i løpet av året aktuelt å søke overflytting til annen barnehage må det søkes på nytt i Søknadsportalen. Foresatte logger seg inn i Søknadsportalen for å si opp eksisterende plass. Ved hovedopptaket mister man automatisk tilbudet i den barnehagen man søker overflytting fra når man får innvilget overflytting til annen barnehage.

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Det er ikke lovfestet rett til plass ved løpende opptak gjennom året.

Søke om endret oppholdstid
Foresatte logger seg inn i Søknadsportalen for å søke om endre oppholdstid.

Tips en venn Skriv ut