Kulpa i Hølen

Natur og miljø

Biologisk mangfold

Kommunen har i underkant av 300 områder/forekomster med viktige naturtyper.

Av disse er 13 % vurdert som svært viktige (A-områder) og hver av kategoriene viktige (B-områder) og lokalt viktige (C-områder) forekomster utgjør i overkant av 40 % av totalt antall områder. 

Langt de fleste forekomstene er svært små i utstrekning (mange dammer og store gamle trær) og få er over 50 dekar.

 

I et biologisk perspektiv har Vestby et særlig ansvar for å ivareta kvaliteter knyttet til rike løv- og barskoger, dammer med stor/liten salamander og/eller spissnutefrosk samt gamle eiker i kulturlandskapet.

 
Når det gjelder vilt har kommunen i underkant av 90 områder/forekomster.
Av disse er ca en tredjedel vurdert som svært viktige viltområder, ca halvparten som viktige og resten av områdene er kun registrerte som viltområder.

 

Særlig viktige viltforekomster er knyttet til dammer, særlig i kulturlandskapet (også i skogen) og rike løvskoger knyttet til leirraviner i tilknytning til vann og vassdrag.

 

Strategier:

  • Hindre nedbygging av områder med biologisk mangfold generelt og spesielt rike løv- og barskoger, dammer med stor/liten salamander og/eller spissnutefrosk samt gamle eiker i kulturlandskapet.
  • I forhold til vilt er det særlig viktig å hindre nedbygging av dammer, særlig i kulturlandskapet samt rike løvskoger knyttet til leirraviner i tilknytning til vann og vassdrag.