Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave og videre. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Konsesjonsfrihet er fritak fra å måtte søke om tillatelse til erverv av fast eiendom.

Ved overdragelse av eiendom må det i tillegg til skjøte som skal tinglyses, følge med enten egenerklæring om konsesjonsfrihet eller vedtak om at konsesjon er gitt.

Eiendommer som leiligheter, rekkehus og mindre eneboliger er som oftest fritatt for egenerklæring. Dette følger av forskriften om konsesjonsfrihet § 3.

Bruk av egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet

Det finnes fire alternativer for konsesjonsfrihet.

  • dersom ervervet gjelder bebygd eiendom på mindre enn 100 dekar som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord.
  • dersom ervervet gjelder en tomt som er lagt ut til bolig- og fritidsformål i kommuneplanen.
  • ubebygd areal som i kommuneplanen er regulert til annet enn LNF (Landbruk-, natur og friluftsformål).
  • overdragelse til nærstående familie eller odel.

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Hvilket egenerklæringsskjema skal jeg bruke?

Vestby kommune har en nullgrenseforskrift som viser hvilke eiendommer som har konsesjonsplikt (forskrift etter konsesjonsloven).

Om eiendommen inngår i nullgrenseforskriften brukes skjema «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense.» (LDIR 356 rødt skjema).

Dersom eiendommen ikke inngår i nullgrenseforskriften brukes skjema «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.» (LDIR 360 grønt skjema).

Søknad om konsesjon

Dersom eiendommen ikke oppfyller noen av kravene til konsesjonsfrihet, må det søkes konsesjon. Det gjøres ved å fylle ut skjema «Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven» (LDIR 359).

Dersom det vurderes å søke konsesjon for å bruke helårsboligen som fritidshus, bør en ta i betrakting at formålet med forskriften er å hindre en slik bruk.

Fra 15.01.2019 er behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet overtatt av Follo Landbrukskontor for Vestby kommune.

Se Follo Landbrukskontor sine nettsider for søknadsskjema, og informasjon om konsesjon

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikten kan være personlig eller upersonlig.

Personlig boplikt betyr at erververen må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være erververen selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret.

I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak.

Boplikt som vilkår for konsesjon

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Kommunen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap, ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier, og hvor lenge boplikten eventuelt skal vare.

Boplikt etter konsesjonsloven

Etter konsesjonsloven § 5 er det som hovedregel boplikt ved erverv av eiendom hvor fulldyrket og overflatedyrket jord er mer enn 35 dekar, eller hvor eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog.

Boplikten innebærer at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år, og selv bebor den i minst fem år. Boplikt etter konsesjonsloven er dermed personlig.

Boplikt etter nullgrenseforskriften

I nullgrenseforskriften har Vestby kommune innført boplikt på enkelte eiendommer i Son og Hvitsten. Formålet med forskriften er å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål.

Hva skjer hvis boplikten ikke blir oppfylt?

Kommunen har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.

Hvor skal papirene sendes?

Søknad om konsesjon og egenerklæringsskjema skal sendes til Follo Landbrukskontor.

Follo landbrukskontor,
Postboks 183,
1431 Ås