Boplikt for områder i Son og Hvitsten

Vestby kommune har innført boplikt for områder i Son og Hvitsten. Her finner du forskriften og skjemaer som skal benyttes ved overdragelse av eiendom

Forskrift av 23.12.1998
Vestby kommune har etter søknad til Landbruksdepartementet fått innført forskrift om såkalt «boplikt» for nærmere geografiske områder i Son og Hvitsten. Forskriften ble vedtatt av Landbruksdepartementet 23.12.1998 og trådte i kraft fra samme dato. Forskriften er gitt med hjemmel i lov om konsesjon for erverv av fast eiendom m.v. av 28.11.2003 nr.98 §7 første ledd nr.1. Forskriften fastsetter at konsesjonsfriheten etter konsesjonslovens §4 første ledd nr.4 for bebygd eiendom, som er eller har vært i bruk som helårsbolig, settes ut av kraft for deler av områdene Son og Hvitsten. Konsesjonsplikt etter forskriften gjelder ikke når erververen forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier eiendommen, enten av ham selv eller andre.  
 
For mer informasjon om utfylling av egenerklæringsskjema se under «Overdragelse av eiendom».
Tips en venn Skriv ut