Priser og gebyrer 2020

Her finner man priser og gebyrer for alle kommunens tjenester.

Brevik Danseverksted

Pris per halvår: 790 kroner

Plan: Reguleringsplan, mindre planarbeid, konsekvensutredning, planinitiativ og utbyggingsavtale

Kapittel 2
Plan 
                                                 2020   
2-1 Reguleringsplan  
Det betales gebyr etter planområdets størrelse etter følgende satser:  
0 til og med 3.000 m²  59 400
over 3.001 til og med 6.000 m² 80 500
over 6.001 til og med 10.000 m² 98 600
over 10.001 til og med 20.000 m² 144 100
tillegg for hver påbegynt 10.000 m² over 20.000 m² 13 800

Det skal i tillegg betales gebyr for det bruksareal (BRA)
som planen gir mulighet for både ved nybygging og for bruksendring av eksisterende bygg, Bruksareal under
terreng skal medregnes. 

 
0 til og med 1.000 m² 38 100
1.001 til og med 3.000 m²  65 700
3.001 til og med 5.000 m² 109 200
5.001 til og med 10.000 m² 140 900
10.001 til og med 20.000 m² 163 200
20.001 til og med 30.000 m² 184 400
30.001 til og med 40.000 m²  206 700
40.001 til og med 50.000 m² 228 900
50.001 til og med 70.000 m²  239 500
over 70.000 m² 250 100
For behandling av endret planforslag betales et tilleggsgebyr
på 25 % av satsene i første og andre ledd. Tilleggsgebyr
betales ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme
merknader eller klager. Det skal ikke beregnes gebyr for areal
hvor bygg og anlegg ikke tillates oppført innenfor landbruks-,
natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag,
samt områder på golfbaner uten bebyggelse. Det skal heller
ikke beregnes gebyr for areal med Hensynssone - Bevaring
kulturmiljø, for areal til offentlige formål som ikke kreves
utbygget sammen med resten av reguleringsplanen og for
areal til grøntstruktur som offentlig formål. For behandling av
flere alternative planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av
satsene i første og andre ledd for hvert ekstra planforslag. Ved endring eller utvidelser av planer skal det ikke beregnes gebyr for områder kommunen ønsker å ta med i reguleringsplanen  tillegg til forslagsstillers ønsker/behov. Hensikten er å få oppdaterte planer med et naturlig geografisk omfang.
 
2-2 Mindre planarbeid
For søknad om mindre endring, uten endring av kart, som
etter maksimum ett forhåndsmøte leveres komplett med bearbeidede merknader fra berørte, betales gebyr på kroner.
12 700
Dersom den mindre endringen er mer komplisert slik at det er behov for flere møter eller at forslaget endres fra forslagsstiller i prosessen, betales et gebyr på kroner 33 900
Dersom kart må endres betales et tillegg på kroner 6 400
Dersom kommunen må høre berørte betales et tillegg på kroner 6 400
2-3 Konsekvensutredning
For planer som skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning betales et tillegg som tilsvarer 50 % av beregnet gebyr etter 2-1.
 
2-4 Planinitiativ
For behandling av planinitiativ, eventuelt avholdelse av oppstartsmøte og eventuelt forhåndsforeleggelse for plan- og miljøutvalget betales gebyr på kroner
25 000
2-5 Utbyggingsavtale
Gebyr for kommunens arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale 
20 000

 

Geodata: Eiendomsdanning, oppmåling og formidling av geodata

Sykehjem

Korttidsopphold sykehjem

Pris for korttidsopphold er 170 kroner per døgn.
Prisen justeres årlig via statens satser.

Langtidsopphold sykehjem

Gravesøknad

Gravesøknad, per melding kr 3 455
Forringelsesgebyr (minimum 10 m2),
per kvadratmeter
kr 201

 

Arbeidsvarsling ved arrangementer, konserter

Arbeidsvarsling ved arrangementer,
konserter med mer, per melding

kr 1 686

 

Renovasjon

Sanitærabonnement - saksbehandlingsgebyrer

Behandling av sanitærabonnementer kr. 3 500
Mangelbrev til sanitærsøknad kr. 1 500

 

Bibliotek

Betal med Vipps

På bibliotekene kan du betale utskrifter, purringer, billetter og annet med Vipps. Bruk Vipps-nummer 550 286

Om du betaler en purring med Vipps hjemmefra, ta kontakt med oss på biblioteket slik at vi får fjernet gebyret i vårt fagsystem.

 

Priser purringer

1. gangs purring barn: 0 kroner
2. gangs purring barn: 40 kroner
1. gangs purring voksne: 40 kroner
2. gangs purring voksne: 40 kroner

 

Erstatning for tapt materiale

Veiledende erstatningssatser for tapt materiale i bibliotek i Akershus.

Bøker for voksne: 400 kroner
Bøker for barn og ungdom: 250 kroner
Tegneserier, innbundet: 250 kroner
Tegneserier, heftet: 50 kroner
Tidsskrift: 100 kroner

Musikk-cd enkel: 200 kroner
Musikk-cd dobbel: 300 kroner
DVD: 200 kroner
Lydbøker for voksne: 450 kroner eller veiledende pris
Lydbøker for barn og ungdom: 300 kroner eller veiledende pris
Lydbøker - enkeltplate tapt: 200 kroner
Språkkurs: 1 000 kroner eller veiledende pris
Spill: 600 kroner eller veiledende pris
Bygdebøker: 1 000 kroner eller veiledende pris

Ved tap av materiale fra andre bibliotek gjelder særskilte priser.

 

Utskrift og kopiering

Priser for utskrift og kopiering på biblioteket

  Format A4 Format A3
Svart/hvitt kr 3 per ark kr 5 per ark
Farger kr 5 per ark kr 10 per ark
Bekreftet kopi kr 10
Skanning Gratis

 

 

Leie av lokale - gebyrer - avbestilling/ikke benyttet

Det er fastsatt gebyrer for lokaler som er booket, men som ikke benyttes eller avbestilles.

Gebyrer - utleielokaler, avbestilling/ikke benyttet

Ikke benyttet tildelt fast leietid i booket lokale,
lokale lag barn og unge
Lik pris trening
lokale lag voksne
Ikke benyttet tildelt fast leietid i booket lokale,
lokale lag voksne, private og kommersielle leietakere
Full pris
Avbestilling av tilfeldig leie - inntil 14 dager før avtalt leiedato Ingen betaling
Avbestilling av tilfeldig leie - 14 dager før avtalt leiedato Halv pris
Avbestilling av tilfeldig leie - mindre enn 14 dager før avtalt leiedato Full pris
Ubenyttet avtalt booking Full pris

 

Leie av kommunal grunn

Leie av kommunal grunn til næring - korttid inntil 1 døgn. Pris per time kr 100
Leie av kommunal grunn til næring - langtidsleie Etter avtale
Leie frivillige lag og foreninger - korttid og langtidsleie Gratis

Avlastning

Tjenesten er gratis.

Etter Skoletidsordning følger kommunens priser for SFO.

Vann og avløp

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Priser per kubikkmeter bruksareal (BRA)

Tilknytningsgebyr vann:
Gruppe A kr. 144
Gruppe B kr. 288
Gruppe C kr. 431
Tilknytningsgebyr avløp:
Gruppe A kr. 179
Gruppe B kr. 359
Gruppe C kr. 538

 

Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp

Fastgebyr vann per år kr 1 833
Forbruksgebyr målt vann per m3  kr 24,68
Forbruksgebyr stipulert vann per m3 kr 24,68
Fastgebyr avløp per år kr 1 535
Forbruksgebyr målt avløp per m3 kr 26,86
Forbruksgebyr stipulert avløp per m3 kr 26,86
Vannmåler
Kontrollgebyr vannmåler per time kr 892
Gebyr for manglende vannmåleravlesing per stk kr 543
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m. per stk kr 2 174

 

Separate avløpsanlegg

Gebyrer separate avløpsanlegg

Slamtømming årlig - tett tank per år kr. 2 486
Slamtømming årlig - minirenseanlegg per år kr. 2 486
Slamtømming hvert 2. år -  slamavskiller tilknyttet wc per år kr. 1 245
Slamtømming hvert 4. år - slamavskiller ikke tilknyttet wc per år kr. 622
Slamtømming - tillegg ved slamvolum over 4 kubikkmeter per m3 kr. 451
Slamtømming - kontroll- og inspeksjonsgebyr per år kr. 537
Slamtømming - fremmøte hvor tømming ikke kan utføres per stykk kr. 537
Slamtømming - annet ekstraarbeid per stykk kr 1 434

 

Tekniske data for prosjektering av VA-anlegg

Administrasjonsgebyr   kr. 1 227
Utsending av digitale data, per bygning/leilighet målestokk 1:1000 kr. 1 449
Utsending av digitale data,
2 til 10 bygninger/leiligheter
per stykk kr. 1 000
Utsending av digitale data,
11 til 25 bygninger/leiligheter ,(makspris kr. 20 000)
per stykk kr. 1 000
Utsending av digitale data,
26 eller flere bygninger/leiligheter (makspris kr 25 000)
per stykk kr. 1 000
Tekniske data for næringseiendom per m2 kr. 5

 

Barnehage

Foreldrebetaling

Barnehagebetaling i kommunale barnehager
Makspris for full plass fra 1. januar 2020 er 3 135 kroner forutsatt at brutto årsinntekt over 574 750 kroner. Brutto årsinntekt under 574 750 kroner - se punkt moderasjoner/ redusert foreldrebetaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris med mindre det er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt.

Barnehagebetaling i private barnehager
Private barnehager har stort sett har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike.

Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. De er omtalt under moderasjoner.

Kostpenger

Kostpenger i kommunale barnehager: Det koster 380 kroner for mat per måned fra januar 2020 for full plass.

Kostpenger i private barnehager: Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Moderasjoner

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre eller flere. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.


Redusert foreldrebetaling
Det ble i statsråd 17. april 2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Vestby kommune er RO Barnehage vedtaksmyndighet og behandler søknadene.
Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens bruttoinntekt for barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.
Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 574 750 kroner kan søke. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. 


Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt
Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner.


 

Søknad om moderasjoner

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
For å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søknadsskjemaet finner du under punktet "Skjema A - Å". 

Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet.


Dokumentasjonskrav
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen. Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no. Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.Hvis du ikke har skattemelding for 2018 må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.


Behandling av søknader
Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår.

Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats. Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse med dokumentasjon til barnehagekontoret, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er i hende.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.

Leie av idrettshall


 

Gymsal Brevik skole, Gymsal Hølen skole

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne lokale lag kr. 130
Trening/øvelse private og alle utenbygdslag kr. 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr. 110
Arrangement voksne - lokale lag kr. 170
Arrangement - private og alle utenbygds lag kr. 170
Arrangement - kommersielle leietakere kr. 330

 

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall

Leiepriser per time

Trening barn og unge lokale lag Gratis
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane) kr. 295
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane) kr. 245
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane) kr. 195
Arrangement - barn lokale lag kr. 360
Arrangement - voksne lokale lag kr. 460
Arrangement - private og utenbygds lag kr. 750
 Arrangement - kommersielle leietakere  Etter avtale

 

Vestby Arena

Vestby Arena - liten hall

Trening/øvelse barn og unge lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne lokale lag kr. 130
Trening/øvelse private og alle utenbygdslag kr. 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr. 110
Arrangement voksne - lokale lag kr. 170
Arrangement - private og alle utenbygds lag kr. 170
Arrangement - kommersielle leietakere kr. 330

Vestby Arena - stor hall

Trening barn og unge lokale lag Gratis
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag hel hall (to baner) kr. 560
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane) kr. 290
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane) kr. 240
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane) kr. 190
Arrangement - barn lokale lag kr. 460
Arrangement - voksne lokale lag kr. 940
Arrangement - private og utenbygds lag kr. 1 470
Arrangement - kommersielle leietakere - hele anlegget Etter avtale

 

Vestby Arena - klatrehall

Spesialarena med egne priser.

Klatrehall - trening medlemmer, lokal klatreklubb.
Egen avtale.
  Gratis
Klatrehall - trening per person barn, 
ikke medlem i lokal klatreklubb
per gang kr 60
Klatrehall - trening per person voksen,
ikke medlem i lokal klatreklubb
per gang kr 90
Klatrehall - arrangement per dag kr 2 500

 

Vestby Arena - skytehall

Spesialarena med egne priser.

Skytehall - trening for medlemmer, lokale skytterklubber per halvår kr 6 500
Skytehall - trening, utenbygds skytterklubber per time kr 190
Skytehall - arrangement per dag kr 2 500

 

SFO

SFO - kjøp av ekstra tid

Tekst   Pris 2020
Kjøp av enkel morgen til ett barn når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 108
Kjøp av enkel ettermiddag til ett barn når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 217
Kjøp av enkel dag til ett barn når skolen er stengt. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 325
     
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet er gått ut. Gjelder per barn.  Per påbegynte 15. min kr 155

 

SFO - satser per måned

Tekst Pris 2020
Før skoletid 1 dag per uke kr 155
Før skoletid 2 dag per uke kr 310
Før skoletid 3 dag per uke kr 465
Før skoletid 4 dag per uke kr 620
Før skoletid 5 dag per uke kr 775
   
Ettermiddag til kl.15.30 - 1 dag per uke  kr 340
Ettermiddag til kl.15.30 - 2 dag per uke kr 680
Ettermiddag til kl.15.30 - 3 dag per uke kr 1 020
Ettermiddag til kl.15.30 - 4 dag per uke kr 1 360
Ettermiddag til kl.15.30 - 5 dag per uke kr 1 700
   
Ettermiddag til kl.17.00 - 1 dag per uke kr 495
Ettermiddag til kl.17.00 - 2 dag per uke kr 990
Ettermiddag til kl.17.00 - 3 dag per uke kr 1 485
Ettermiddag til kl.17.00 - 4 dag per uke kr 1 980
Ettermiddag til kl.17.00 - 5 dag per uke kr 2 475
   
Kost 1 dag per uke kr 60
Kost 2 dag per uke kr 115
Kost 3 dag per uke kr 165
Kost 4 dag per uke kr 215
Kost 5 dag per uke kr 265
   
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet er gått ut. Gjelder per barn og faktureres per påbegynte 15. min. kr 155

 

SFO - makspris for 1. og 2. trinn

En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for en SFO-plass på 1. og 2.trinn. Virkning fra 01.08.2020. Skoleåret 2020-21 kan en husholdning med samlet inntekt lavere enn 595 833 kroner søke om redusert betaling.

SFO - elever med særskilt behov på 5.-7.trinn

Det innføres gratis sfo for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn basert på bestemte kriterier. Virkning fra 01.08.2020.

Leie av kulturarenaer og kulturlokaler

Pepperstad grendesenter, Brevik skole og grendesenter

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge - lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne - lokale lag kr. 130
Trening/øvelse - private kr. 130
Trening/øvelse - alle utenbygdslag kr. 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr. 110
Arrangement - lokale lag kr. 170
Arrangement - private kr. 170
Arrangement - alle utenbygds lag kr. 200
Arrangement - kommersielle leietakere kr. 200
Møterom kr. 130

 

Kulturarenaer

Leiepriser per time.

Ved lengre leieperiode - pris etter avtale.

Son torg kr. 190
Glenneparken kr. 190

 

Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge - lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne - lokale lag kr. 130
Trening/øvelse - private og alle utenbygdslag kr. 130
Arrangementer barn og unge - lokale lag  kr. 110
Arrangementer - lokale lag kr. 170
Arrangementer - private kr. 170
Arrangementer - alle utenbygds lag kr. 210
Arrangementer - kommersielle leietakere kr. 330

 

Svømmehall

Svømmehall - billettpriser

1., 2. og 3. klassinger har gratis inngang, i følge med en voksen. Voksenpersonen som følger barnet har også gratis inngang.
7. klassinger har gratis inngang med opplevelseskortet
Billettpriser:
Enkeltbillett barn/pensjonister time kr 25
Enkeltbillett voksne time kr 45
Klippekort barn/pensjonister 10 klipp kr 150
Klippekort voksne 10 klipp kr 300
Årskort barn/pensjonist år kr 750
Årskort voksne år kr 1 500

Det er betalingsterminal i svømmehallen.
Vi tar også Vipps (547806)

 

Svømmehall - Leiepriser trening og arrangementer

Leiepriser per time.

Svømmehall - trening barn og unge - lokale lag Gratis
Svømmehall - trening voksne/private/alle utenbygdslag   kr 370
Svømmehall - arrangementer lokale lag - barn  kr 350
Svømmehall - arrangementer lokale lag - voksne   kr 450
Svømmehall - arrangementer utenbygds lag kr 720
Svømmehall - kommersielle leietakere   kr 1.000

 

Kulturskole

Priser Vestby kulturskole
Alle priser gjelder per semester dersom det ikke står noe annet i oversikten

Priskategori: Pris:
Grunnprogram
Nysirkus og teater (SFO-tid) kr. 1 500
Barnekor kr. 1 500
Nybegynnerkurs musikk - pris per kurs
(minimum 10 timer)
kr. 1 000
Kjerneprogram
Individuell undervisning musikk kr. 2 200
Animasjonsfilm kr. 2 200
Visuell kunst kr. 2 200
Skriveverksted kr. 2 200
Søm og design kr. 2 200
Musikklab (digital musikk) kr. 2 200
Fordypningsprogram (i tillegg til kjerneprogram)
Molto - talentprogram i musikk kr. 1 100
Band kr. 1 100
Andre satser
Bifrost-Hølen regnbueteater og Teter Teater kr. 1 775
Materiellavgift kunstfag kr. 165
Leie av instrumenter  
Gitar kr. 300
Andre instrumenter kr. 450

Friplass i kulturskolen i samarbeid med NAV,
PPT, RO Helse og livsmestring,
Flyktningtjenesten eller andre
faginstanser etter søknad

 

 

Hjemmetjenester

Dagtilbud

Dagavdeling inkludert mat og transport kr 195 per dag
Dagavdeling inkludert mat kr 155 per dag
Dagavdeling kun sittedans/seniordans kr 50 per gang

 

 

Hjemmebaserte tjenester

Betalingsordningen omfatter praktisk bistand og opplæring i hjemmet.

Her er gjeldende betalingssatser:

Betalingsgrunnlag Egenbetaling
per time

Maks egenbetaling
per måned

Under 2G under
kr 199 716
  kr 210
2G - 3G kr 199 716
- kr 299 574
kr 315 kr 1 160
3G - 4G kr 299 574
- kr 399 432
kr 350 kr 1 590
4G - 5G kr 399 432
- kr 499 240
kr 365 kr 2 115
Over 5G kr 499 240 kr 365 kr 2 330

Forklaring til tabellen:
G = Folketrygdens grunnbeløp. 1G = 99 858 kroner per 01.05.2019 
​Timetall avrundes til nærmeste halve time.

 

 

Hjemmesykepleie

Det tas ikke betaling for brukere som kun mottar hjemmesykepleie.

 

 

Mat

Priser for matservering ved sentrene:

Betaling for varm mat kr 90 per måltid
Frokost kr 50 per måltid
Grøt kr 40 per måltid

Levering av mat hjemme:

Matutbringing kr 90 for varm mat + kr 20 for transport

 

 

Trygghetsalarm

Ingen betaling.

 

Vask av tøy

Betaling for vask av tøy: kr 64 per vask.