Priser og gebyrer 2021

Her finner man priser og gebyrer for alle kommunens tjenester.

Tap av nøkkel og adgangskort

Gebyr: 1 000 kroner

Leie av teknisk utstyr

Høyttaleranlegg, teknisk bistand osv. 

Høyttaleranlegg - private døgn kr 1 000
Høyttaleranlegg
- frivillige organisasjoner
døgn kr 500
Annet teknisk utstyr - private døgn kr 1 000
Annet teknisk utstyr
- frivillige organisasjoner
døgn kr 500
Teknisk bistand utleieanlegg oppmøte kr 500

 

Feie- og tilsynsgebyr

Pris per år - 1 pipeløp: 621 kroner

Kunnskapsprøve for salg og skjenking

Pris for å ta kunnskapsprøven: 400 kroner 

Etablererprøve for servering

Pris for å ta etablererprøven: 400 kroner

Brevik Danseverksted

Pris per halvår: 790 kroner

Plan, bygg og geodata: Gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering

Sykehjem

Korttidsopphold sykehjem

Pris for korttidsopphold per 1. januar 2021: 175 kroner per døgn.
Prisen justeres årlig via statens satser.

Langtidsopphold sykehjem

Gravemelding

Gravesøknad, per melding kr 5 200
Forringelsesgebyr (minimum 10 m2),
per kvadratmeter
kr 210

 

Arbeidsvarsling ved arrangementer, konserter

Arbeidsvarsling ved arrangementer,
konserter med mer, per melding

kr 2 600

 

Renovasjon

Sanitærabonnement - saksbehandlingsgebyrer

Behandling av sanitærabonnementer kr 3 600
Mangelbrev til sanitærsøknad kr 1 550

 

Bibliotek

Betal med Vipps

På bibliotekene kan du betale utskrifter, purringer, billetter og annet med Vipps. Bruk Vipps-nummer 550 286

Om du betaler en purring med Vipps hjemmefra, ta kontakt med oss på biblioteket slik at vi får fjernet gebyret i vårt fagsystem.

 

Priser purringer

1. gangs purring barn: 0 kroner
1. gangs purring voksne: 50 kroner
2. gangs purring alle lånere: 50 kroner

 

Erstatning for tapt materiale

Veiledende erstatningssatser for tapt materiale i bibliotek i fylket

Bøker for voksne: 450 kroner
Bøker for barn og ungdom: 300 kroner
Tegneserier, innbundet: 300 kroner
Tegneserier, heftet: 50 kroner
Tidsskrift: 150 kroner

DVD: 200 kroner
TV-serier på DVD: 400 kroner
Lydbøker for voksne: 450 kroner eller veiledende pris
Lydbøker for barn og ungdom: 300 kroner eller veiledende pris
Språkkurs: 1 000 kroner eller veiledende pris

Ved tap av materiale fra andre bibliotek/fjernlån gjelder særskilte priser.

 

Utskrift og kopiering

Priser for utskrift og kopiering på biblioteket

  Format A4 Format A3
Svart/hvitt kr 3 per ark kr 5 per ark
Farger kr 5 per ark kr 10 per ark
Bekreftet kopi kr 10
Skanning Gratis

 

 

Leie av lokale - gebyrer - avbestilling/ikke benyttet

Det er fastsatt gebyrer for lokaler som er booket, men som ikke benyttes eller ikke avbestilles minst 14 dager før avtalt leie.

Gebyrer - utleielokaler, avbestilling/ikke benyttet

Ikke benyttet tildelt fast leietid i booket lokale,
lokale lag barn og unge
Lik pris trening
lokale lag voksne
Ikke benyttet tildelt fast leietid i booket lokale,
lokale lag voksne, private og kommersielle leietakere
Full pris
Avbestilling av tilfeldig leie - inntil 14 dager før avtalt leiedato Ingen betaling
Avbestilling av tilfeldig leie - 14 dager før avtalt leiedato Halv pris
Avbestilling av tilfeldig leie - mindre enn 14 dager før avtalt leiedato Full pris
Ubenyttet avtalt booking Full pris

 

Leie av kommunal grunn

Areal til uteservering med skjenkebevilling

Leiepriser per kvadratmeter 

Per sesong 1. april - 30 september kr 700
Per måned kr 250
Per døgn kr 100

Areal til kommersielt salg, servering, sirkus, reklame, filmopptak, rigg, container m.m.

Leiepriser per kvadratmeter

Per sesong 1. april - 30 september kr 700
Per måned kr 250
Per døgn kr 100
Alt kulturelt og ideelt formål m.m.  Gratis

Avlastning

Tjenesten er gratis.

Etter Skoletidsordning følger kommunens priser for SFO.

Vann og avløp

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Priser per kvadratmeter bruksareal (BRA)

Gebyrgruppe A:
Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer.

Gebyrgruppe B:
Omfatter helårsbebygd eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett.

Gebyrgruppe C:
Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett.

Tilknytningsgebyr vann:
Gruppe A kr 148
Gruppe B kr 296
Gruppe C kr 443
Tilknytningsgebyr avløp:
Gruppe A kr 184
Gruppe B kr 369
Gruppe C kr 553

 

Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp

Fastgebyr vann per år kr 1 838
Forbruksgebyr målt vann per m3  kr 24,65
Forbruksgebyr stipulert vann per m3 kr 24,65
Fastgebyr avløp per år kr 1 584
Forbruksgebyr målt avløp per m3 kr 28,01
Forbruksgebyr stipulert avløp per m3 kr 28,01
Vannmåler
Kontrollgebyr vannmåler per time kr 920
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m. per stk kr 2 240

 

Separate avløpsanlegg

Gebyrer separate avløpsanlegg

Slamtømming årlig
- inntil 4 kubikkmeter
per år kr 2 740
Slamtømming hvert 2. år
- inntil 4 kubikkmeter
per år kr 1 370
Slamtømming hvert 4. år
- inntil 4 kubikkmeter
per år kr 690
Slamtømming - tillegg
ved slamvolum over 4 kubikkmeter
per m3 kr 470
Slamtømming - kontroll- og inspeksjonsgebyr per år kr 560
Slamtømming- fremmøte
hvor tømming ikke kan utføres
per stk kr 560
Slamtømming - annet ekstraarbeid:
*Priser i henhold til
slamrenovatørens prisliste
  *

 

Tekniske data for prosjektering av VA-anlegg

Administrasjonsgebyr   kr 1 260
Utsending av digitale data i SOSI-format,
makspris kr 25 000
per boenhet kr 1 000
Tekniske data for næringseiendom per m2 kr 5
Utskrift tekniske installasjoner a4 - a3  per PDF kr 580

 

Barnehage

Foreldrebetaling

Barnehagebetaling i kommunale barnehager
Makspris for full plass fra 1. januar 2021 er 3 230 kroner forutsatt at brutto årsinntekt over 592 167 kroner. Brutto årsinntekt under 592 167 kroner - se punkt moderasjoner/ redusert foreldrebetaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris med mindre det er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt.

Barnehagebetaling i private barnehager
Private barnehager har stort sett har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike.

Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. De er omtalt under moderasjoner.

Kostpenger

Kostpenger i kommunale barnehager: Det koster 350 kroner for mat per måned fra januar 2021 for full plass.

Kostpenger i private barnehager: Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Moderasjoner

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre eller flere. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.


Redusert foreldrebetaling
Det ble i statsråd 17. april 2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Vestby kommune er RO Barnehage vedtaksmyndighet og behandler søknadene.
Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens bruttoinntekt for barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.
Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 592 167 kroner kan søke. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. 


Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt
Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 566 100 kroner.


 

Søknad om moderasjoner

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
For å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søknadsskjemaet finner du under punktet "Skjema A - Å". 

Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet.


Dokumentasjonskrav
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen. Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no. Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd. Hvis du ikke har siste tilgjengelige skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.


Behandling av søknader
Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår.

Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats. Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse med dokumentasjon til barnehagekontoret, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er i hende.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.

Leie av idrettshall


 

Gymsal Brevik skole, Gymsal Hølen skole

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne lokale lag kr. 130
Trening/øvelse private og alle utenbygdslag kr. 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr. 150
Arrangement voksne - lokale lag kr. 150
Arrangement - private og alle utenbygds lag kr. 185
Arrangement - kommersielle leietakere kr. 330

 

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall

Leiepriser per time

Trening barn og unge lokale lag Gratis
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane) kr 290
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane) kr 245
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane) kr 195
Arrangement - barn lokale lag kr 370
Arrangement - voksne lokale lag kr 370
Arrangement - private og utenbygds lag kr 750
 Arrangement - kommersielle leietakere  Etter avtale

 

Vestby Arena

Vestby Arena - café/foajé

Leiepris per time: 300 kroner

 

Vestby Arena - Stort møterom

Gratis

 

Vestby Arena - liten hall

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne lokale lag kr. 130
Trening/øvelse private og alle utenbygdslag kr. 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr. 150
Arrangement voksne - lokale lag kr. 150
Arrangement - private og alle utenbygds lag kr. 185
Arrangement - kommersielle leietakere kr. 330

 

 

Vestby Arena - stor hall

Leiepriser per time

Trening barn og unge lokale lag Gratis
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag hel hall (to baner) kr 560
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane) kr 290
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane) kr 240
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane) kr 190
Arrangement - barn lokale lag kr 500
Arrangement - voksne lokale lag kr 500
Arrangement - private og utenbygds lag kr 1 470
Arrangement - kommersielle leietakere
- hele anlegget
Etter avtale

 

Vestby Arena - klatrehall

Spesialarena med egne priser.

Klatrehall - trening medlemmer, lokal klatreklubb.
Egen avtale.
  Gratis
Klatrehall - trening per person barn, 
ikke medlem i lokal klatreklubb
per gang kr 60
Klatrehall - trening per person voksen,
ikke medlem i lokal klatreklubb
per gang kr 90
Klatrehall - arrangement per dag kr 2 500

 

Vestby Arena - skytehall

Spesialarena med egne priser.

Skytehall - trening for medlemmer, lokale skytterklubber per halvår kr 6 500
Skytehall - trening, utenbygds skytterklubber per time kr 190
Skytehall - arrangement per dag kr 2 500

 

SFO

SFO - satser per måned

Tekst Pris 2021
Før skoletid 1 dag per uke kr 158
Før skoletid 2 dag per uke kr 316
Før skoletid 3 dag per uke kr 474
Før skoletid 4 dag per uke kr 632
Før skoletid 5 dag per uke kr 790
   
Ettermiddag til kl.15.30 - 1 dag per uke  kr 347
Ettermiddag til kl.15.30 - 2 dag per uke kr 694
Ettermiddag til kl.15.30 - 3 dag per uke kr 1 041
Ettermiddag til kl.15.30 - 4 dag per uke kr 1 388
Ettermiddag til kl.15.30 - 5 dag per uke kr 1 735
   
Ettermiddag til kl.17.00 - 1 dag per uke kr 505
Ettermiddag til kl.17.00 - 2 dag per uke kr 1 010
Ettermiddag til kl.17.00 - 3 dag per uke kr 1 515
Ettermiddag til kl.17.00 - 4 dag per uke kr 2 020
Ettermiddag til kl.17.00 - 5 dag per uke kr 2 525
   
Kost 1 dag per uke kr 60
Kost 2 dag per uke kr 115
Kost 3 dag per uke kr 165
Kost 4 dag per uke kr 215
Kost 5 dag per uke kr 265
   
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet er gått ut. Gjelder per barn og faktureres per påbegynte 15. min. kr 160

 

SFO - kjøp av ekstra tid

Tekst   Pris 2021
Kjøp av enkel morgen til ett barn når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 115
Kjøp av enkel ettermiddag til ett barn når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 230
Kjøp av enkel dag til ett barn når skolen er stengt. Ved ledig kapasitet.  Per dag kr 350
     
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet er gått ut. Gjelder per barn.  Per påbegynte 15. min kr 160

 

SFO - moderasjoner

Redusert foreldrebetaling
En husholdning skal ikke betale mer enn seks prosent av husholdningens bruttoinntekt for en SFO-plass på 1. og 2.trinn. Fra 1.august 2021 gjelder dette også 3. og 4. trinn. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen for SFO. En husholdning med samlet inntekt lavere enn 607 750 kroner kan søke. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Gratis skolefritidsordning
Det innføres gratis sfo for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn basert på bestemte kriterier.

Begge moderasjonene har virkning fra 01.08.2020 og er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen.

SFO - søknad om moderasjoner

Søknad om redusert foreldrebetaling 
For å få redusert foreldrebetaling må elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søknadsskjemaet finner du under punktet "Skjema A - Å". 

Dokumentasjonskrav
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen. Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no. Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd. Hvis du ikke har siste tilgjengelige skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Behandling av søknader
Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknadene.

Leie av kulturarenaer og kulturlokaler

Birkelandgården

Leiepriser per time.

Ved lengre leieperiode - pris etter avtale.

Frivillige organisasjoner kr 200
Private/kommersielle kr 250

 

Wesselstua

Leiepris per time: kr 190

 

Pepperstad grendesenter, Brevik skole og grendesenter

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge - lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne - lokale lag kr 130
Trening/øvelse - private kr 130
Trening/øvelse - alle utenbygdslag kr 130
Arrangement barn og unge - lokale lag kr 150
Arrangement - lokale lag kr 150
Arrangement - private kr 185
Arrangement - alle utenbygds lag kr 200
Arrangement - kommersielle leietakere kr 200
Møterom - lokale lag Gratis
Møterom - private/utenbygds lag/kommersielle kr 130
Gebyr for ikke utført renhold kr 1 000

 

Kulturarenaer - utendørs

Leiepriser per time.

Ved lengre leieperiode - pris etter avtale.

Son torg kr 190
Glenneparken kr 190

 

Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen

Leiepriser per time

Trening/øvelse barn og unge - lokale lag Gratis
Trening/øvelse voksne - lokale lag kr 130
Trening/øvelse - private og alle utenbygdslag kr 130
Arrangementer barn og unge - lokale lag  kr 150
Arrangementer - lokale lag kr 150
Arrangementer - private kr 185
Arrangementer - alle utenbygds lag kr 210
Arrangementer - kommersielle leietakere kr 330
Gebyr for ikke utført renhold kr 1 000

 

Svømmehall

Svømmehall - billettpriser

1., 2. og 3. klassinger har gratis inngang, i følge med en voksen. Voksenpersonen som følger barnet har også gratis inngang.
7. klassinger har gratis inngang med opplevelseskortet
Billettpriser:
Enkeltbillett barn/pensjonister time kr 25
Enkeltbillett voksne time kr 45
Klippekort barn/pensjonister 10 klipp kr 150
Klippekort voksne 10 klipp kr 300
Årskort barn/pensjonist år kr 750
Årskort voksne år kr 1 500

Det er betalingsterminal i svømmehallen.
Vi tar også Vipps (547806)

 

Svømmehall - Leiepriser trening og arrangementer

Leiepriser per time.

Svømmehall - trening barn og unge - lokale lag Gratis
Svømmehall - trening voksne/alle utenbygdslag   kr 370
Svømmehall - arrangementer lokale lag - barn  kr 400
Svømmehall - arrangementer lokale lag - voksne   kr 400
Svømmehall - arrangementer utenbygds lag kr 720
Svømmehall - private  kr 450
Svømmehall - kommersielle leietakere   kr 1 000

 

Kulturskole

Priser Vestby kulturskole
Alle priser gjelder per semester dersom det ikke står noe annet i oversikten

Priskategori: Pris:
Grunnprogram
Nysirkus og teater (SFO-tid) kr. 1 500
Barnekor kr. 1 500
Nybegynnerkurs musikk - pris per kurs
(minimum 10 timer)
kr. 1 000
Kjerneprogram
Individuell undervisning musikk kr. 2 250
Animasjonsfilm kr. 2 250
Visuell kunst kr. 2 250
Skriveverksted kr. 2 250
Søm og design kr. 2 250
Musikklab (digital musikk) kr. 2 250
Fordypningsprogram (i tillegg til kjerneprogram)
Molto - talentprogram i musikk kr. 1 125
Band kr. 1 125
Andre satser
Bifrost-Hølen regnbueteater og Teten Teater kr. 1 850
Materiellavgift kunstfag kr. 200
Leie av instrumenter  
Gitar kr. 300
Andre instrumenter kr. 450

Friplass i kulturskolen i samarbeid med NAV,
PPT, RO Helse og livsmestring,
Flyktningtjenesten eller andre
faginstanser etter søknad

 

 

Hjemmetjenester

Dagtilbud

Dagavdeling inkludert mat og transport kr 200 per dag
Dagavdeling inkludert mat kr 160 per dag
Dagavdeling kun sittedans/seniordans kr 50 per gang

 

 

Hjemmebaserte tjenester

Betalingsordningen omfatter praktisk bistand og opplæring i hjemmet.

Her er gjeldende betalingssatser:

Betalingsgrunnlag Egenbetaling
per time

Maks egenbetaling
per måned

Under 2G under
kr 202 702
  kr 215
2G - 3G kr 202 702
- kr 304 053
kr 315 kr 1 160
3G - 4G kr 304 053
- kr 405 404
kr 350 kr 1 590
4G - 5G kr 405 404
- kr 506 755
kr 365 kr 2 115
Over 5G kr 506 755 kr 365 kr 2 330

Forklaring til tabellen:
G = Folketrygdens grunnbeløp. 1G = 101 351 kroner per 01.05.2020

Timetall avrundes til nærmeste halve time.

 

 

Hjemmesykepleie

Det tas ikke betaling for brukere som kun mottar hjemmesykepleie.

 

 

Mat

Priser for matservering ved sentrene:

Betaling for varm mat kr 90 per måltid
Frokost kr 50 per måltid
Grøt kr 40 per måltid

Levering av mat hjemme:

Matutbringing kr 90 for varm mat + kr 20 for transport

 

 

Trygghetsalarm

Ingen betaling.

 

Vask av tøy

Betaling for vask av tøy: kr 65 per vask.

 

Vask av dyne og pute

Betaling for vask av dyne og pute: kr 150 per sett.