Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp kan du søke om hvis du har forsøkt alle andre muligheter og fremdeles ikke kan forsørge deg selv.

Betingelser

Alle andre muligheter defineres som har 

 • søkt Husbankens bostøtte
 • avklart dagpengerettigheter
 • avklart trygderettigheter
 • tatt ut årets feriepenger
 • sjekket mulighet for nedsettelse av skattetrekk
 • stoppet eventuelle påleggstrekk på lønn/trygdeutbetaling

  For å få økonomisk sosialhjelp kan du henvende deg ved NAV-kontoret hvor du vil få råd og veiledning i forhold til søknad om økonomisk sosialhjelp.

Saksgang

For førstegangssøkere
Første gang du henvender deg vil utgangspunktet være at det gjennomføres en kartleggingssamtale for råd og veiledning etter Lov om sosiale tjenester i NAV. I kartleggingssamtalen vil du få spørsmål om økonomi, arbeid, helse etc. Ut fra dette vil det sammen med deg gjøres en vurdering om igangsettelse av tiltak. Målet er hjelp til selvhjelp, og det legges vekt på at du aktivt må bidra i forhold til eventuelle kurs/sysselsettingstiltak. Lov om sosiale tjenester i NAV åpner for å stille vilkår om deltakelse i tiltak for utbetaling av sosialhjelp.

Krav til dokumentasjon
 • Inntekter: Kontoutskrift med bevegelse fra alle konti siste 3 måneder (dette er ikke et krav, men gjør det enklere for NAV-kontoret å vurdere søknaden). Siste lønnslipp, bekreftelse på studielån, stipend og evnt. leieinntekter. Eventuelle trygdeytelser finnes i NAVs datasystem. 
 • Faste utgifter: Husleiekontrakt, strøm, kommunale avgifter, innbo- og husforsikring, renter og avdrag på boliglån, barnehage, SFO og eventuelle andre utgifter.
 • Utskrift av siste kjente ligning.
 • Eventuelt: Arbeids- og oppholdstillatelse, samværsavtale, avtale vedr. bidrag, siste vedtak fra forrige bokommune, søkt separasjon og vedtak familiegjenforening.
 • NAV-kontoret kan gi opplysninger om nødvendig dokumentasjon i den enkelte sak.

Saksbehandlingstid

Vanlig saksbehandlingstid er med forbehold tre (3) uker. Merk at alle krav til dokumentasjon må være med for at søknaden skal behandles.

Klageadgang

Vedtak som fattes kan påklages innen tre (3) uker til Fylkesmannen. Klagen sendes NAV som sender den videre til Fylkesmannen dersom administrasjon og klientutvalget oppholder vedtaket. NAV kan gi råd og veiledning vedrørende utforming av klage.

Tips en venn Skriv ut