Dagavdeling

Dagopphold er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:

• å komme seg ut av en isolert tilværelse
• aktivisering og rehabilitering
• avlastning for pårørende

Tilbud om opphold på dagavdeling er ikke lovhjemlet. Det er behovsprøvd og tildeles etter en totalvurdering med særlig vekt på sosiale behov, avlastning for pårørende og behov for trene.

Tjenesten omfatter
• enkle aktiviteter
• enkel fysisk trening
• sosialt samvær
• Transport, middag og frokost i forbindelse med dagavdeling tildeles etter søknad på lik linje som dagavdelingen.

 
Vi har 1 dagsenter:
• Son bo- og servicesenter
• Åpent alle hverdager. Dagsenteret har stengt på helligdager og 1 onsdag hver 8 uke.


Dagtilbud for eldre 

Beskrivelse
Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:
• å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
• aktivisering
• avlastning for pårørende

Målgruppe
Hjemmeboende eldre,  funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Vilkår
Hjemmeboende uten alternative tilbud.

Lover
Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagtilbud, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):
• Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
• I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
• Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:
• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.
 

 

Tips en venn Skriv ut