Dagsenter for personer med psykiske helseproblemer

Formål med tjenesten
Tilbudet er ment som å være hjelp til meningsfull aktivitet og sosial trening. Dagsentret kan benyttes av deg som har en psykiske helseutfordringer som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen.

Målgruppen spenner fra mennesker i livs kriser til de som har kronisk problematikk. Dagsenteret drives med vekt på sosial trening, aktivisering og brukermedvirkning.

Hjemmel
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2 (6)). Det er en drøfting om denne tjeneste er lovpålagt eller ikke.

Tjenesten kan inneholde
Aktivitetene på dagsenteret kan endre seg etter ønsker og behov hos de som deltar. Eksempler på aktiviteter er

•    Turgruppe
•    Kreative gruppe
•    Ball gruppe
•    Samtale / Cafè gruppe
•    Matgruppe 

Hvem kan søke?
Alle over 18 år som grunnet psykiske helseproblemer, opplever funksjonstap og har behov for hjelp til meningsfulle aktiviteter og sosial trening.

Betaling
Oppholdet på dagsenteret er gratis. Det tas egenbetaling for mat og på bruk av materialer.

Kriterier/ vilkår
Tildeling av Dagsenter for personer med psykiske helseproblemer, vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS). Omfang avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende.

•    At søker bor og/eller oppholder seg i Vestby kommune.
•    At søker er delvis ute av stand til å ivareta egen psykisk helse.

 

Tips en venn Skriv ut