Dagtilbud - mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenestebeskrivelse
Tilbud på dagtid til personer over skolealder med varierende funksjonsnedsettelser og bistandsbehov, som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært eller tilrettelagt arbeid.
Tilbudet gis på Vestby Aktivitetssenter og er organisert gjennom individuell tilrettelegging og/eller i grupper, hvor fokus er på arbeidstrening, serviceoppgaver, kjøkkenaktiviteter og butikk/produksjon.

Utgangspunktet er aktivisering og tilrettelegging av aktiviteter i samsvar med en enkeltes forutsetninger, interesser og behov.

I tillegg har vi fellesaktiviteter som turgruppe, badegruppe og trimgruppe.

Formål
Formålet med dagtilbudet er å gi den enkelte en normalisert hverdag med meningsfulle aktiviteter og arbeidsoppgaver i et aktivt, utviklende og trivelig miljø.

Lovgrunnlag
Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kriterier
Søkere må være over skolepliktig alder.
Søkere må pga. funksjonsnedsettelse være varig arbeidsufør og ute av stand til å nyttiggjøre seg tilrettelagt arbeid.
Tildeling av tjenesten fordrer at det er ledig plass ved Vestby Aktivitetssenter.

Saksbehandling
Søknaden behandles av saksbehandler ved Enhet for søknad og samhandling.
Søkere bes benytte søknadsskjema her.

Søknaden sendes til
Vestby kommune
Rehabiliteringsavdelingen v/ Enhet for søknad og samhandling.
Postboks 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Det må beregnes 3 ukers behandlingstid.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket.

 

Tips en venn Skriv ut