Søknad

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med bestemmelser kan det søkes om dispensasjon. Veilederen nedenfor gir informasjon om beskrivelse og fremgangsmåte ved søknad om dispensasjon

Planlovens § 19-2 åpner for at det kan innvilges dispensasjon fra bestemmelser i loven, og fra bestemmelser / planer vedtatt i medhold av loven. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er imidlertid begrenset.

Det presiseres i loven at dersom dispensasjon vil føre til at de hensyn som aktuell bestemmelse skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt, eller dersom hensynene i planlovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, skal det ikke dispenseres. I tillegg forutsettes det at fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Veileder dispensasjon 
 

Tips en venn Skriv ut