Mål

Målet er å bistå barnehagene med faglige refleksjoner, drøftinger, råd og veiledning i situasjoner som bekymrer og utfordrer i barnehagehverdagen. Drøftingsteam barnehage er en del av kommunens arbeid med tidlig innsats. Målet er å sette inn riktig tiltak til rett tid.

Hvordan melde saker?

For å melde saker inn til drøftingsteamet må barnehagen fylle ut et meldeskjema. Hvis saken gjelder enkeltbarn skal utfyllingen gjøres i samarbeid med foreldrene. Foreldrene skal fylle ut samtykkeerklæring som barnehagen leverer til drøftingsteamet, og legges i barnets digitale barnehagemappe. Barnehagen kan også drøfte saker anonymt.

Hva skjer videre?

Når drøftingsteamet har mottatt meldingen fra barnehagen vurderer de om barnehagen skal komme til drøftingsmøte, eller om representanter fra teamet skal dra ut til barnehagen for observasjon og veiledning av ansatte. Etter drøftingsmøte, eller observasjon og veiledning, gjøres det avtale om hvilke tiltak som skal prøves ut i barnehagen. Barnehagen gir tilbakemelding til foreldre om disse tiltakene.