Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby Kommune i henhold til politiske vedtak

Fra 2018 er det vedtatt at kommunen skal bosette 10 - 25 flyktninger per år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. For 2020 er det avtalt å bosette 15 flyktninger.

Ønsker du møte med oss?

Ta kontakt med oss på e-post for en avtale.
Vår felles e-postkasse er: Flyktningtjenesten

Du kan ringe til oss på tlf.nr. 55 55 33 33

NAV Vestby er åpent for timeavtale hver dag.
Mottaket er åpent tirsdager og torsdager kl 12 - 14.

Flyktningtjenesten har ansvar for:

Bosetting av flyktninger:

  • Fremskaffe egnede boliger for flyktningene.
  • Etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer.
  • Gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte.
  • Koordinere kommunens øvrige tjenester.
  • Oppfølging av flyktningene inntil 5 år etter bosetting

Norskopplæring og introduksjonsprogram:

  • Informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap.
  • Motta og behandle søknader om norskundervisning, samt treffe vedtak om slik opplæring.
  • Fatte vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet.
  • Tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram gis ved Ås læringssenter.

Les mer om vårt tilbud om voksenopplæring

Lokalt integreringsarbeid:

Flyktningtjenesten legger til rette for lokalt integreringsarbeid.