Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby kommune i henhold til politiske vedtak

Det er vedtatt at kommunen i en normal situasjon skal bosette 10 - 25 flyktninger per år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. I 2021 ble det bosatt 20 flyktninger i kommunen vår.

Med bakgrunn i flyktningstrømmen fra Ukraina vedtok kommunestyret et bosettingsmål på inntil 130 flyktninger i 2022. Det ble bosatt 101 flyktninger.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Vestby om å bosette 130 flyktninger også i 2023. Kommunestyret vedtar bosettingsmål 13. februar 2023.

Ønsker du møte med oss?

Flyktningtjenesten kan treffes på tlf. 475 06 718. Telefonen er betjent på hverdager mellom kl 12.00 – 14.00.

Ansatte i flyktningtjenesten

Navn
E-post 
Funksjon Telefon                 
Dehab  Ghebreyohannes
dehab.ghebreyohannes.woldetinsae@nav.no 
Flyktningkonsulent / bosetting 454 01 963
Callixte I. Buhake
callixte.irafasha.buhake@nav.no
Flyktningkonsulent / bosetting 466 39 726
Ebrona Ramadani 
ebrona.ramadani@nav.no
Flyktningkonsulent /økonomi  960 17 063
Larysa Breibyhaugen 
larysa.breibyhaugen@nav.no
Miljøveileder bosetting (for ukrainere) 949 74 621
Elena Misko
elena.misko@nav.no
Miljøveileder bosetting (for ukrainere) 417 63 534
Shahd Al Ja'bari
shahd.aljabari@nav.no
Miljøveileder bosetting (arabisk) 940 38 614
Florence Na-A Haugen
florence.na-a.haugen@nav.no
Programrådgiver (intro) 413 70 759
Jasna Prelevic
jasna.prelevic@nav.no
Programrådgiver (intro) 960 18 853
Morten Bøe
morten.boe@nav.no
Leder 465 40 980

Bosetting av flyktninger

Flyktningtjenesten har ansvar for å 

  • fremskaffe egnede boliger for flyktningene
  • etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer
  • gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte
  • koordinere kommunens øvrige tjenester
  • følge opp flyktningene inntil 5 år etter bosetting

Selvbosetting i Vestby kommune

Flyktninger som venter på å bli bosatt i en kommune kan finne bolig selv. En forutsetting for dette er at UDI har innvilget opphold.

Kommunen må forhåndsgodkjenne leiekontrakter og godkjenne en slik bosetting. Dette må avtales med NAV Vestby flyktningtjeneste. Bosetting må inngå i det antall bosettinger som er vedtatt av kommunestyret.

Ønsker du bosetting i Vestby? Da må du fylle ut dette skjemaet.  

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten

  • har informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap
  • mottar og behandler søknader om norskundervisning, samt treffer vedtak om slik opplæring
  • fatter vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet
  • formidler tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram som gis ved Ås læringssenter

Les mer om vårt tilbud om voksenopplæring

Lokalt integreringsarbeid

Flyktningtjenesten legger til rette for lokalt integreringsarbeid.