www.vestby.kommune.no

Barn i klatrestativ

Helse og livskvalitet i fokus

Folkehelse i Vestby

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeidet i kommunen handler om å:

  • fremme befolkningens helse, trivsel, samt gode sosiale og miljømessige forhold
  • redusere risiko for sykdom og skade
  • utjevne sosiale helseforskjeller

Folkehelsearbeidet skiller seg fra det forebyggende arbeid blant annet ved at det gjelder hele befolkningen, eller undergrupper av denne, og ikke tiltak rettet mot enkeltindividet. Arbeidet er sektorovergripende og inngår i alle kommunens resultatområder, samt at det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Det er nedsatt en tverrfaglig folkehelsegruppe som skal koordinere kommunens innsats på feltet og bidra til at folkehelse blir en kontinuerlig prosess i kommunens planarbeid og forvaltning.

Fokusområder for folkehelsearbeidet i Vestby:

  • Den høye tilflyttingen som skjer i kommunen, hvor mange av de nytilflyttede har lite nettverk.
  • Den kraftige økning av eldre som vil komme. Det er viktig å tilrettelegge for bedre livskvalitet i alderdommen, som igjen kan bli med på å redusere behovet for andre helsetjenester.
  • Psykisk helse blant hele befolkningen. Undersøkelser viser at både, ungdom og voksne i Vestby plages med psykiske symptomer. Å legge vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av mening er viktig i den sammenheng.

Med utgangspunktet i dette, er det viktig å tilrettelegge for møteplasser/arenaer som vil komme alle innbyggere til gode, og som vil bidra til å skape et attraktivt sentrum. I forbindelse med sentrumsutviklingen er det viktig med stor og bred medvirkning fra innbyggerne, som vil skape deltakelse og tilhørighet. I tillegg er det viktig å utvikle et variert boligtilbud tilpasset mennesker i ulik aldrer og livsfase. Sammensetting av størrelse og kvalitet på boligene påvirker graden av trygghet, mangfold og sosial kontakt mellom grupper og generasjoner.  Ved siden av sentrum er det også viktig å skape gode og trygge nærmiljøområder i kommunen. Tilgjengelighet til marka og grøntarealer, trygge gang og sykkelveier, samt aktivitetsarenaer rundt skolene og idrettsanleggene er viktig.

Familie
Illustrasjon folkehelse

Hvordan er folkehelsen i Vestby?

Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, og være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet.

På bakgrunn av dette, ble det i 2016 utarbeidet et oversiktsdokument som viser hvor kommunen skiller seg positivt og negativt ut. Les mer om helsetilstand og påvirkningsfaktorer for folkehelsen i Vestby på våre sider

Folkehelseprofil
Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for alle landets kommuner, med temaområder som er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. Her får man en pekepinn på hvordan det står til.
Se Folkehelseprofiler for Vestby på våre sider

Kontaktpersoner:

Folkehelsekoordinator i Vestby kommune er Ida Marthinsen, e-post ida.marthinsen@vestby.kommune.no

Kommunens representant i nettverket Friskliv Follo er ledende helsesøster Grete Holstad, e-post grete.holstad@vestby.kommune.no

Spørsmål knyttet til samhandlingsreformen kan rettes til RO-leder ved Vestby Sykehjem
Opprettet: 19.mars.18 av Nina Brun Ludvigsen
Oppdatert: 19.mars.18