Follokommunene

Follo Landbrukskontor

Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård har avtale om felles landbruksforvaltning, Follo landbrukskontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid med Ås som vertskommune.

Kontoret tar seg av kommunale oppgaver knyttet til veiledning og forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk, og deltar i kommunal planlegging.

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside som du finner her: www.follolandbruk.no

Rådmannen i de samarbeidende kommunene deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret. Koordinerende utvalg er et administrativt samarbeidsforum for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap, budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet.

Tips en venn Skriv ut