Samordnet opptak og hovedopptak

Vestby kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket. Her finner dere rutine for gjennomføring av samordnet opptak til hovedopptaket, og mal for innstillingsliste. 

Midlertidige dispensasjoner

Dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehageloven § 25 stiller krav til at pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir kvalifiserende barnefaglig kompetanse.

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer. Dette er fastsatt i barnehageloven § 25 og Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen § 3.

Barnehageeiere kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer for inntil ett år om gangen. Vilkårene for søknad er at stillingen må ha vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehagen § 3. Kommunen kan sette vilkår ved innvilgelse av dispensasjon. 

Barnehageeier skal fylle ut søknadsskjema (se under) ved søknad om dispensasjon. Vedlegg til søknaden skal være: 

  • CV for den det søkes dispensasjon for 
  • kopi av stillingsutlysning, og hvor og når stillingen er utlyst 
  • kopi av søkerliste 
  • kopi av intervjuliste
  • veiledningsplan 

Behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at søknaden med vedlegg er mottatt hos kommunen. 

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidige dispensasjoner. 

 

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Barnehageloven stiller krav om at barnehagen har én pedagogisk leder per 14 barn over tre år, eller én pedagogisk leder per 7 barn under tre år. Dette kravet er hjemlet i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, § 1. Normen gjelder for barnehagen totalt, ikke avdelingen, og det gjelder for antallet barn som går i barnehagen uansett størrelse på plassen. Dersom barnetallet overstiges med ett barn etter normen, utløser dette krav om en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. 

Forskriftens § 2 regulerer adgangen til å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. Barnehageeier kan søke om dispensasjon for inntil ett år om gangen, dersom særlige hensyn tilsier det. Det er et krav om uttalelse fra barnehagenes SU, som skal vedlegges søknaden. 

Hver enkelt søknad skal behandles særskilt der forhold i den aktuelle barnehagen skal vurderes av barnehagemyndigheten. En konkret vurdering av barnegruppens sammensetting og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse skal gjennomføres for den aktuelle barnehagen. Dette innebærer at behandling av søknader fra tilsynelatende like barnehager kan få ulikt resultat ut fra totalvurderingen av forholdene i den enkelte barnehage.

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. 

Godkjenninger

Godkjenning av barnehage reguleres i barnehageloven § 14. Kommunen ved barnehagemyndigheten avgjør søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Barnehagemyndigheten skal gi nødvendig juridisk veiledning til den som vurderer å søke om godkjenning. Dette gjelder både når det søkes om godkjenning av ny barnehage, eller når det er endringer i eksisterende barnehage. Hvis en eksisterende barnehage gjør endringer som krever ny godkjenning etter § 14, vil den opprinnelige godkjenningen falle bort. Den nye godkjenningen vil da omfatte hele barnehagen. 

Ta kontakt med barnehagemyndigheten for veiledning før det søkes om godkjenning av barnehage. 

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging

Drøftingsteam 
Drøftingsteam barnehage er et tverrfaglig team i Vestby kommune som består av ansatte fra PPT, logopedtjenesten og spesialpedagogisk barnehageteam. Dette er et lavterskeltilbud hvor barnehagene på et tidlig tidspunkt kan drøfte saker knyttet til utfordringer på systemnivå (organisering, barnegrupper) i barnehagen, eller utfordringer og bekymringer med enkeltbarn. 

Kontakt: Drøftingsteam 

Skjemaer til bruk for Drøftingsteam finnes her

Barn med nedsatt funksjonsevne 
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, etter barnehageloven § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne.  
Nedsatt funksjonsevne er definert som tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner, NOU 2011:22.​

Mer informasjon og skjemaer til bruk for å melde behov for tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne finnes her
Ta kontakt med barnehagekontoret ved behov for veiledning. 

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage. Dette følger av barnehageloven § 31. 

Mer informasjon og skjemaer til bruk for å henvise til PPT finnes her
Ta kontakt med barnehagekontoret ved spørsmål og behov for veiledning. 

Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Vestby kommune mottar statlig tilskudd fra Utdanningsdirektoratet - Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Målet med tilskuddet er å bidra til at kommunen kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Vestby kommune mottar tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet basert på antall minoritetsspråklige barn registrert i BASIL den 15.12 foregående år. 

Kommunen benytter også de statlige midlene til å drifte et faglig nettverk for barnehager som mottar støtte til tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehagen, og vil tilby noe felleskompetanseheving for alle barnehagene i kommunen. 

Språkpedagog
Kommunen benytter for barnehageåret 2021-2022 en del av midlene til en stilling som språkpedagog. Språkpedagogen er tilsatt i 60% stilling på barnehagekontoret og skal veilede barnehagene i arbeidet med å utvikle gode språkmiljøer og inkluderende læringsmiljøer for minoritetsspråklige barn i barnehagene. 

Søknad om støtte til tiltak
Alle barnehagene i Vestby som har minoritetsspråklige barn i barnehagen kan søke om støtte til veiledning fra språkpedagog, tospråklig assistanse eller egendefinerte tiltak. Tiltakene skal gå til direkte arbeid med barna i barnehagen. Tiltakene i barnehagen skal evalueres innen 15.mai påfølgende år.   

Ta kontakt med barnehagekontoret ved spørsmål om tilskuddsordningen og behov for veiledning til søknad om støtte.

Tolk
Foreldre med andre morsmål enn norsk kan ha behov for tolk til foreldresamtaler og foreldremøter i barnehagen. Barnehagen kan få støtte fra kommunen til tolk, og kan sende faktura til Vestby kommune, Resultatområde barnehage. Dette skal avklares med barnehagekontoret i forkant. Vestby kommune har rammeavtale med tolketjenester, og informasjon om bruk av og bestilling av tolk finnes her.   

Nettressurser
Det finnes mange fine digitale flerspråklige læringsressurser som kan støtte barnehagens flerspråklige miljø og barns flerspråklige utvikling. På nettsidene til Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring, Oslo Met, finnes oversikt over ressurser som bidrar til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehage og skole . NAFO har også en egen nettside med flerspråklige ressurser på mange språk - Tema morsmål

Årshjul

(Innholdet er under arbeid)

Økonomi

(Innholdet er under arbeid)