1. Samordnet opptak og hovedopptak

Vestby kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket. Her finner dere rutine for gjennomføring av samordnet opptak til hovedopptaket, og mal for innstillingsliste. 

2. Midlertidige dispensasjoner

Dispensasjon fra utdanningskravet
Barnehageloven §§ 24 og 25 stiller krav til at styrer og pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir kvalifiserende barnefaglig kompetanse.

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Dette er fastsatt i barnehageloven §§ 24 og 25 og Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen § 3.

Barnehageeiere kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer for inntil ett år om gangen. Vilkårene for søknad er at stillingen må ha vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehagen § 3. Kommunen kan sette vilkår ved innvilgelse av dispensasjon. 

Barnehageeier skal fylle ut søknadsskjema (se under) ved søknad om dispensasjon. Vedlegg til søknaden skal være: 

 • CV for den det søkes dispensasjon for 
 • kopi av stillingsutlysning, og hvor og når stillingen er utlyst 
 • kopi av søkerliste 
 • kopi av intervjuliste

Behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at søknaden med vedlegg er mottatt hos kommunen. 

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidige dispensasjoner. 

 

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Barnehageloven stiller krav om at barnehagen har én pedagogisk leder per 14 barn over tre år, eller én pedagogisk leder per 7 barn under tre år. Dette kravet er hjemlet i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, § 1. Normen gjelder for barnehagen som helhet, ikke avdelingen, og det gjelder for antallet barn som går i barnehagen uansett størrelse på plassen. Dersom barnetallet overstiges med ett barn etter normen, utløser dette krav om en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. 

Forskriftens § 2 regulerer adgangen til å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. Barnehageeier kan søke om dispensasjon for inntil ett år om gangen, dersom særlige hensyn tilsier det. Det er et krav om uttalelse fra barnehagenes SU, som skal vedlegges søknaden. 

Hver enkelt søknad skal behandles særskilt der forhold i den aktuelle barnehagen skal vurderes av barnehagemyndigheten. En konkret vurdering av barnegruppens sammensetting og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse skal gjennomføres for den aktuelle barnehagen. Dette innebærer at behandling av søknader fra tilsynelatende like barnehager kan få ulikt resultat ut fra totalvurderingen av forholdene i den enkelte barnehage.

Barnehageeier skal fylle ut søknadsskjema (se under) ved søknad om dispensasjon. Vedlegg til søknaden skal være:

 • Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg

Behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at søknaden med vedlegg er mottatt hos kommunen.

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. 

 

Dispensasjon fra norm for grunnbemanning 
Barnehageloven § 26 stiller krav om at barnehagen har en tilstrekkelig bemanning slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal ha minst én ansatt per 3 barn under tre år og én ansatt per 6 barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Barnehagemyndigheten kan gi dispensasjon fra kravet om grunnbemanning for inntil et år av gangen når særlige hensyn tilsier det.  

Barnehageeier skal fylle ut søknadsskjema (se under) ved søknad om dispensasjon. Vedlegg til søknaden skal være: 

 • Uttalelse fra barnehagenes samarbeidsutvalg  

Behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at søknaden med vedlegg er mottatt hos kommunen.  

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidige dispensasjoner.  

 

Dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder 
Barnehageloven § 28 stiller krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder. For å bli fast eller midlertidig ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norskferdigheter ved å ha enten: 

 1. gjennomført og bestått opplæring i norsk på videregående skole 
 2. bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 
 3. bestått eksamen fra 1 – årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 
 4. bestått test i norsk – Høyere nivå (Bergenstesten) 
 5. avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøve i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon 

Barnehageeier kan godta annen dokumentasjon av norskferdigheter. 

Kravet om norskferdigheter gjelder ikke for personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk. Kravet om norskferdigheter gjelder heller ikke for stillinger i barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk. 

Departementet kan gi forskrift om dispensasjon fra kravet om norskferdigheter. 

Barnehageeier skal fylle ut søknadsskjema (se under) ved søknad om dispensasjon. Vedlegg til søknaden skal være:  

 • CV for den det søkes dispensasjon for  
 • kopi av stillingsutlysning, og hvor og når stillingen er utlyst  
 • kopi av søkerliste  
 • kopi av intervjuliste 

Behandling av søknaden vil normalt ta inntil 3 uker etter at søknaden med vedlegg er mottatt hos kommunen.  

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune ved behov for veiledning for søknad om midlertidige dispensasjoner.  

3. Godkjenninger

Godkjenning av barnehage reguleres i barnehageloven § 14. Kommunen ved barnehagemyndigheten avgjør søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Barnehagemyndigheten skal gi nødvendig juridisk veiledning til den som vurderer å søke om godkjenning. Dette gjelder både når det søkes om godkjenning av ny barnehage, eller når det er endringer i eksisterende barnehage. Hvis en eksisterende barnehage gjør endringer som krever ny godkjenning etter § 14, vil den opprinnelige godkjenningen falle bort. Den nye godkjenningen vil da omfatte hele barnehagen. 

Ta kontakt med barnehagemyndigheten for veiledning før det søkes om godkjenning av barnehage. 

4. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging

Barn med nedsatt funksjonsevne 
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, etter barnehageloven § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne.  
Nedsatt funksjonsevne er definert som tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner, NOU 2011:22.​

Mer informasjon og skjemaer til bruk for å melde behov for tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne finnes her
Ta kontakt med barnehagekontoret ved behov for veiledning. 

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage. Dette følger av barnehageloven § 31. 

Mer informasjon og skjemaer til bruk for å henvise til PPT finnes her
Ta kontakt med barnehagekontoret ved spørsmål og behov for veiledning. 

5. Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Vestby kommune mottar statlig tilskudd fra Utdanningsdirektoratet - Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage fra Utdanningsdirektoratet. Tilskuddet skal bidra til å bidra til at kommunen iverksetter tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage. Tiltakene skal støtte barna i å bruke sitt morsmål, samt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse. Med norskspråklig kompetanse menes begrepsforståelse og ordforråd i norsk. Minoritetsspråklige barn er for ordningen definert som barn med en annen språkbakgrunn enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Tilskudd kan gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk.

Vestby kommune mottar tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet basert på antall minoritetsspråklige barn registrert i BASIL den 15.12 foregående år. Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å ha rett på tilskudd:

- Andel minoritetsspråklige barn i barnehage ,å være minst 10% 
- Antall minoritetsspråklige barn i barnehage må være 50 eller mer

Kommunen disponerer og kan eventuelt fordele tilskuddet for å oppnå best mulig styrking av språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i kommunen. 

Søknad for 2024
Barnehagene kan søke Vestby kommune om støtte til tiltak som bidrar til å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage. Antall minoritetsspråklige barn i den enkelte barnehage og barnehagens behov for støtte til tiltak vil ligge til grunn for kommunens vurdering av tildelingen til den enkelte barnehage. Dersom man tildeles midler til tiltak må barnehagen møte på faglig nettverk som kommunen arrangerer for barnehager med minoritetsspråklige barn. I tillegg vil Vestby kommune tilby relevante kurs som alle barnehager kan melde seg på.    

Søknaden sendes til Vestby kommune ved barnehagekontoret via eDialog på kommunens hjemmeside eller via post til Vestby kommune, barnehagekontoret, postboks 144, 1541 Vestby. Spørsmål kan rettes til barnehagerådgiver Helene Thorkildsen Grøndahl på e-post helene.grøndahl@vetsby.kommune.no. Søknadsfristen er 15. mars 2024. Med forbehold om at kommunen mottar tildeling som forventet vil svar på søknadene sendes ut innen 8. april 2024.

Tiltaksområder i 2024
Tiltaksområdene tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet sine målsettinger med tilskuddsordningen, samt barnehageloven og rammeplanens forpliktelser. Barnehagene kan søke om støtte til tiltak innenfor disse fire områdene:
- Tospråklig assistent
- Opplæring eller veiledning fra barnehagekontoret
- Deltagelse i ASK - prosjekt (alternativ supplerende kommunikasjon)
- Egendefinerte tiltak

Tolk
Foreldre med andre morsmål enn norsk kan ha behov for tolk til foreldresamtaler og foreldremøter i barnehagen. Barnehagen har plikt til å bruke en kvalifisert tolk når det er behov for det. Se informasjonsfilm om tolkeloven her. Det er viktig å bestille profesjonell toll til oppstartsamtalen slik at det ikke er barn, kolleger, venner eller bekjente som tolker. I forkant må det avklares hvilket språk familien snakker og fra hvilket land de er fra. Kommunen dekker bruk av tolk til foreldresamtaler og foreldremøter for alle barnehager. Private barnehager bestiller tolk gjennom barnehagekontoret ved å sende informasjon om språk, ønsket tidspunkt og formål med samtalen til helene.grondahl@vestby.kommune.no. Kommunale barnehager bestiller gjennom innkjøpsavtalen..   

Nettressurser
Det finnes mange fine digitale flerspråklige læringsressurser som kan støtte barnehagens flerspråklige miljø og barns flerspråklige utvikling. På nettsidene til Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring, finnes oversikt over ressurser som bidrar til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehage og skole . NAFO har også en egen nettside med flerspråklige ressurser på mange språk - Tema morsmål