Inntektsgradert foreldrebetaling / redusert foreldrebetaling

Betalingsbestemmelser fra 1. januar 2019
Kommunestyret i Vestby vedtok 10. desember 2018 Handlingsprogram for 2019 - 2022 med betalingsregulativ for Vestby kommune. 

Der ble det vedtatt at kommunale barnehager følger betalingssatsene/ samme maksimalpris per måned som Stortinget vedtar. Stortinget vedtok i Statsbudsjettet ny maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager fra 01.01.2019.

Pris for full plass fra 01.08.2019
Brutto årsinntekt over 557 333 kroner gir makspris for foreldrebetaling til kr 3 040 kroner per måned. Med brutto årsinntekt under 557 333 kroner - se pkt. redusert foreldrebetaling nedenfor, kan det søkes om redsusert foreldrebetaling. Foreldrebetaling blir automatisk satt til maksimalpris med mindre det er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt

BARNEHAGEBETALING I PRIVATE BARNEHAGER
Private barnehager har stort sett har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike.

Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. De er omtalt under moderasjoner:

MODERASJONER
SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre eller flere. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.

INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING / REDUSERT FORELDREBETALING
Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Vestby kommune er RO Barnehage vedtaksmyndighet

  • Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens bruttoinntekt for barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.
  • Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 557 333 kroner kan søke
  • Inntekt dokumenteres med skattemelding for 2018
  • Ordningen er søknadspliktig – Skjemaet finner du til høyre under "mer info".  Husk dokumentasjon.

Betalingssats for barnehageplass skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.
Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

GRATIS KJERNETID FOR 2, 3, 4- og 5-ÅRINGER I HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKTFra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner.

SØKNAD
For å få gratis kjernetid og inntektsgradert foreldrebetaling, må kommunens søknadsskjema benyttes.

Skjemaet om inntektsgradert foreldrebetaling finner du til høyre under "mer info". Husk dokumentasjon.

Søknad med vedlegg sendes inn med vanlig post til Vestby kommune, postboks 144, 1541 VESTBY. Du kan også levere søknadsskjema med vedlegg på Servicekontoret, Vestby rådhus.

Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet.

Dokumentasjonskrav
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen (selvangivelsen). Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du ikke har skattemelding for 2018 må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Søknader
Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår.

Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats.  Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse med dokumentasjon til barnehagekontoret, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er i hende.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.
 

BETALINGER FOR KOST
Kommunale barnehager: Det koster kr 370, - for mat per måned fra januar 2019 for full plass.
Private barnehager:
Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

REGNING FOR KOMMUNAL BARNEHAGEPLASS
Det er 11 betalingsterminer per år, med forfall den 30. i hver måned. Juli er betalingsfri. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

 

 

Tips en venn Skriv ut