Forhåndskonferanse

Det viktigste formålet med en forhåndskonferanse er å klarlegge ytre rammebetingelser for tiltaket, slik disse fremgår av lov og forskrift, kommunale vedtekter og planbestemmelser jfr pbl § 21-1 og byggesaksforskriftens § 6-1.

Målsettingen med møtet er derfor å legge grunnlaget for utforming av en god søknad som kan innleveres komplett, og hvor tiltaket har reelle muligheter til å bli godkjent slik det er omsøkt. Alternativt kan en forhåndskonferanse også berede grunnen for en søknad hvor et eventuelt avslag ikke vil komme som noen overraskelse! Dette fordi de viktigste problemstillingene i saken allerede bør være avklart og eventuelle hindre for en godkjenning være påpekt gjennom forhåndskonferansen.

Sammen med anmodning om forhåndskonferanse må det innsendes beskrivelse av tiltaket, kart og tegninger Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av tiltakshaver og kommunens representant i forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn, og danner grunnlag for videre behandling. Referatet skal følge med som saksdokument i den videre saksbehandlingen.

Anmodning om forhåndskonferanse i menyen til høyre.

Tips en venn Skriv ut