Forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken (gjelder fra 14. juni)

Forskriften endret fra og med 14. juni 2021 og gjelder til og med 20. juni 2021.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye, eller risiko for smitte av mutert virus i egen kommune eller nabokommuner krever tiltak.

Forskriften gjelder i Vestby kommune.

§ 2. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 

a. Treningssentre likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. individuell trening som gis som en-til-en eller en-til-to tilbud og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. svømmetilbud til kommunens innbyggere
 2. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 3. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 4. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 

§ 3. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 20 personer på innendørs arrangement som regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel

 1. 50 personer ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.
 2. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 3. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år

c. 50 personer på utendørs arrangement som regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 første ledd bokstavene a til e.

På arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser er det tillatt med inntil 200 personer. 
 

0          Endret ved forskrifter 10 mai 2021 nr. 1465, 20 mai 2021 nr. 1557.
 

§ 4. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs i private hjem med flere enn 20 personer til stede. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem er det ikke tillatt med flere enn 30 personer til stede.

Selv om antallet personer er 20 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

 

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Idretts- og fritidsaktiviteter i grupper innendørs for voksne over 20 år er ikke tillatt dersom deltagerne til enhver tid ikke kan holde minst én meters avstand.

Forbudet gjelder ikke for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Aktiviteter som holder åpent skal til enhver tid følge gjeldende veileder fra Helsedirektoratet og/eller veileder fra særforbundene innen Norges Idrettsforbund.

 

0             Endret ved forskrift 3 juni 2021 nr. 1754 (i kraft 7 juni 2021).
 

§ 6.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 7. Ansvar

Vestby kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

 

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 10. mai 2021 og gjelder til og med 20. juni 2021.

 

Forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken (gjelder t.o.m 13. juni)

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Vestby kommune 20. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

Kommuneoverlegen har den 20.05.2021 vedtatt å endre § 3 og § 8 i forskrift FOR-2021-05-07-1432:. Kommuneoverlegen har den 03.06 2021 vedtatt å endre § 5 i forskrift FOR-2021-05-07-1432:

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye, eller risiko for smitte av mutert virus i egen kommune eller nabokommuner krever tiltak.

Forskriften gjelder i Vestby kommune.

§ 2. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • individuell trening som gis som en-til-en eller en-til-to tilbud og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • svømmetilbud til kommunens innbyggere. 
 • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d. Museer.

 

§ 3. Antall personer som kan være tilstede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 

 1. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 

 § 13c første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 1. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13c første ledd bokstavene a til e, likevel
  1. 50 personer ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.
  2. 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  3. 30 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. 
 2. 30 personer på utendørs arrangement som regulert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13c første ledd bokstavene a til e. 

På arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser er det tillatt med inntil 100 personer.

§ 4. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs i private hjem med flere enn 10 personer til stede. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem er det ikke tillatt med flere enn 20 personer til stede.

Selv om antallet personer er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13c 

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 5.Stans av idretts- og fritidsaktiviteter (endring som gjelder fra 7. mai)

Idretts- og fritidsaktiviteter i grupper innendørs for voksne over 20 år er ikke tillatt dersom deltagerne til enhver tid ikke kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Aktiviteter som holder åpent skal til enhver tid følge gjeldende veileder fra Helsedirektoratet og/eller veileder fra særforbundene innen Norges Idrettsforbund.

§ 6. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Ansvar

Vestby kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 10. mai 2021 og gjelder til og med 13. juni 2021.