Har du merknader eller innspill? Fristen er 1. september 2022

Innspill sendes til Vestby kommune, Kulturtjenesten på e-post:  post@vestby.kommune.no
Du kan også sende inn dine innspill via selvbetjeningsportalen. 
Merkes med sak 21/00609.

Bakgrunn:

Kommunestyret behandlet sak om reklame i kommunale idrettsarenaer 12. april 2021, se sak 30/21.
I denne saken ble det vedtatt at det skal utarbeides retningslinjer som skal ut på høring. 

Vestby kommune får årlige henvendelser fra lag og foreninger vedrørende montering av skilt- og reklameinnretninger i de kommunale idrettsanleggene. Dette fordi lag og foreninger som i dag benytter seg av de kommunalt eide idrettsarenaene, har et behov for å samarbeide med næringslivet for å få delfinansiert sin aktivitet. I den forbindelse inngår gjerne fastmontert reklame som en del av samarbeidsavtalen. Dermed har lag og foreninger et behov/ønske om å montere reklameskilt i de kommunalt eide idrettsarenaene som de benytter i trenings- og konkurransesammenheng.  

Samtidig benyttes kommunens idrettsanlegg, i tillegg til lag og foreninger, også av skoler og til tider også andre organisasjoner. Det er altså flere leietakere ved de fleste anleggene, og av den grunn er det hensiktsmessig at reklamerettighetene mer eller mindre speiler dette mangfoldet.

I tillegg finnes det lag og foreninger som ikke drar nytte av det godet leie av kommunale idrettsanlegg representerer. Det gis rom for at også disse kan få tildelt reklamerettigheter i idrettsanlegg eid av kommunen.

Det foreligger i dag ingen retningslinjer for reklame på og i kommunens idrettsanlegg.

Formål:

Retningslinjene skal bidra til økt forutsigbarhet og større grad av likebehandling lag og foreninger imellom. Forutsigbarhet er viktig for frivillige lag og foreninger, der alternativ finansiering ofte er nødvendig for å kunne gjennomføre aktivitet rettet mot barn og unge. Også for kommunen er forutsigbarhet viktig, både når det gjelder saksbehandling, men også for å kunne tilrettelegge for at tilbudet som ytes kommunens innbyggere innehar en viss kvalitet, er forsvarlig, og til syvende og sist kommer innbyggerne til gode. I dette inngår selvsagt både lag, foreninger, skole, samt andre organisasjoner. Ved å ha et sett med retningslinjer åpnes muligheten for at ikke bare store, men også små lag og foreninger i kommunen, kan inngå slike samarbeidsavtaler som retningslinjene antyder. Dette vil føre til en større grad av likebehandling som går flere til gode.