Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen stod klart i 1996, og det siste toget passerte Hølenviadukten 21. september samme år. Det ble satt opp sperringer på hver side av jernbanebrua for at ingen skulle ta seg ut på den. Strekningene sørover mot Sonsveien stasjon, og nordover mot Kjenn, har fått turveidekke etter initiativ fra blant andre Hølen og Saaner vel, Kjenn vel og Hølen idrettsklubb. Den avsperrede brua har imidlertid blitt stående igjen som en «missing link» for en sammenhengende turveitrasé. I år, 25 år etter nedleggelsen, åpnes endelig Hølenviadukten igjen, denne gangen for gående og syklende.

Veien fram til kommunestyrets vedtak i 2018 om å overta eierskapet av brua, samt ansvaret i tida framover, har vært lang. Til slutt ble løsningen at Bane NOR bidro med restaurering av stålkonstruksjonen, og Miljødirektoratet og Viken fylkeskommune med tilskudd til opparbeidelse av dekke og rekkverk. I tida framover vil kommunen se på hvordan hele traseen kan utvikles til et attraktivt friluftslivsområde til glede for lokalbefolkningen og andre som ønsker å bruke turveien.