Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke utgiftene til advokathjelp.
Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.
 
Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.
Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.
  
I noen saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue;
 • barnevernsaker som skal til fylkesnemnda for sosiale saker eller der kommunen har startet forberedelse til sak for fylkesnemnda
 • saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
 • saker om militærnekting
 • saker om mishandling av noen i familien eller noen som står en nær
 • saker der man som voldsoffer krever erstatning direkte av gjerningsmannen
 • saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • saker om umyndiggjøring
 • saker etter utlendingsloven § 45
 • saker om tvangsekteskap

I andre saker er det et vilkår at man er under visse inntektsgrenser;

 • familiesaker
 • arbeidssaker (oppsigelse eller avskjed)
 • husleiesaker (oppsigelse)
 • erstatning for personskade
 • klagesaker som gjelder trygd eller stønad under arbeidsledighet
 • voldsoffererstatning fra voldsofferkontoret

Kontakt advokat, Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller domstolene for mer informasjon og søknad om fri rettshjelp.  

 

Tips en venn Skriv ut