Bygda Garder med sine cirka 400 innbyggere ligger nordøst i Vestby kommune. Bygda har egen kirke, samfunnshus og barnehage. Barn i skolepliktig alder går på Vestby barneskole og Vestby ungdomsskole. 

Gardersokningene er stolte over bygda si, og bygdas historie. I flombekkene som renner gjennom bygda har det ligget mange små gårdssager. Garderbygda med sine mange gamle gårder har nasjonal verneinteresse, og utbygging som bryter med kulturlandskapet og truer den gamle gårdsstrukturen vil ikke bli tillatt.

For å synliggjøre bygdas kulturhistorie har kulturminnegruppa i Garder Vel laget to fine kulturstier, og på ei myr i Kjærstadskogen har gruppa restaurert ei lita hytte som ble brukt av motstandsfolket under siste krig. På Hovum, midt i det gamle fornminneområdet, ligger også bygdas idrettsplass. 

Bygda har fått navnet fra den sentrale gården Garder. Ifølge Oluf Ryghs Norske Gaardnavne er betydningen av navnet gjerdene, inngjerdete jordestykker. Navnet går igjen i mange gårder i bygda etter at gården Garder ble stykket opp. Eksempler: Garderbråten, Garderhagen, Østre og Vestre Garder.

 
 

Garder kirke

Sentralt i bygda, ved siden av barnehagen og samfunnshuset, ligger Garder kirke. Kirken ligger på et lavt høydedrag ved Garder-gårdene der veien fra Hobøl, Kroer og Såner møtes. Kirkegården omgis av mur som danner forstøtning for det oppfylte terreng. En tømmerkirke ble revet 1881 da den nåværende trekirken ble reist på den gamle kirketomten.

Fornminnefeltet på Hovum i Garder

Fornminnefeltet på Hovum i Garder er et av de største fornminneområdene i Vestby. Det er registrert 33 sikre gravminner fordelt på ni lokaliteter. Gravminnene i området er høyst sannsynlig blitt oppført gjennom store deler av jernalderen. På den største lokaliteten er det en stor bautastein, som i senere år er rekonstruert. Sommeren 2006 ble samtlige gravfelt ved Garder dokumentert på nytt av Akershus fylkeskommune.