Gebyrregulativet for plan, bygg og geodata

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Generelle bestemmelser
Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften, skal betale gebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader med tjenesten. Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om. Tjenester som nevnt i første ledd gjøres betinget av at gebyr er innbetalt dersom gebyret er over kr. 100.000,-.

Gebyr
Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt en søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Ved beregning av gebyr avrundes dette ned til nærmeste fem kroner. Det svares ikke morarente av for høyt eller for lavt beregnet gebyr.

Særskilte kostnader
Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr. Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf plan- og bygningslovens § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Betalingsregulativ for Vestby kommune 

Tips en venn Skriv ut