Gjerde - innhenging

Gjerde eller innhegning som er unntatt søknadsplikt:

- Åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Kan plasseres i eiendomsgrense og være maks 1,5 meter høyt.
- Levegg kan oppføres på egen eiendom og med høyde inntil 1,8 meter når avstand til nabogrense er minst 1 meter og lengden er inntil 10 meter.
- Levegg som er inntil 5 meter, med høyde inntil 1,8 meter kan plasseres i nabogrensa.

- Gjerde eller innhegning mot vei som har en høyde under 1,5 meter.
- Gjerder og anlegg i reindriften som er godkjent etter reindriftsloven § 24.

OBS!

  • Gjerde må ikke hindre frisikt ved vei og i veikryss.
  • Gjerde må ikke sperre av eller innskrenke areal som i arealplan er satt av til vei eller fellesareal (f.eks. lekeplasser, friområder).
  • Gjerde må ikke medføre skade på ledninger og kabler i bakken. Tiltakshaver er ansvarlig for evt. skade på disse.
  • Gjerde må ikke være i strid med bestemmelser i gjerdeloven eller vedtatte arealplaner.


Gjerder eller innhegning som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven § 20-1:

  • Tette, tyngre gjerder (f.eks. skjermvegg/levegg eller innhegning som også er støyskjerm) mot vei.
  • Tette, tyngre gjerder nærmere nabogrense enn 4 meter.
  • Skjermvegg/levegg med høyde over 1,8 meter uavhengig av avstand til nabogrense.
  • Gjerdet/innhegningen, murer eller støyskjermer mot vei som er over 1,5 meter høy, eller som hindrer fri sikt.

MERK!
For utforming og plassering av gjerder på egen eiendom eller mot naboeiendom gjelder gjerdelovens bestemmelser.

Det kan være fastsatt egne bestemmelser om gjerder og innhegninger i kommunale arealplaner (kommuneplan, reguleringsplan). Husk derfor å kontrollere om din eiendom er berørt av slike bestemmelser.

 

Tips en venn Skriv ut