Ansatte i voksentjenestene i kommunen har ansvar for å kartlegge om brukere av tjenesten har ansvar for et barn eller en ungdom. Om man observerer eller undrer seg om barnet har behov for hjelp, eller om forelder har behov for hjelp med barnet, har voksentjenesten ansvar for å veilede og bistå med hjelp til rett instans.Tjenesteyter i voksentjenesten skal ikke ha hovedansvar for oppfølgingen av barnet eller ungdommen, men har et ansvar for å ivareta familien i samarbeid med andre instanser.
 
NB! Vær også oppmerksom på at du har et samtidighetsansvar. Dette innebærer at selv om barnet mottar tjenester fra andre instanser, så har du ansvar for å melde bekymring til barnevernet om du blir bekymret for barnet. Husk å informere pasient/bruker om at bekymring blir meldt, med unntak ved mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep.
 
Følg lokale rutiner i forhold til hvem som melder til barnevern, politi etc.
 
Verktøy
 • Mal – Samtykkeskjema
 • Meldeskjema barnevern

Nivå 0 – kartlegging

Alle statlig- og kommunalt ansatte har ansvar for berørte barn/barn som pårørende. Ved sykdom hos foreldre/foresatte og søsken trer begrepet «barn som pårørende» inn. Dette begrepet brukes om barn og søsken av pasienter/brukere med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
Lovbestemmelsen i helsepersonelloven § 10 a gjelder for mindreårige barn under 18 år, og gjelder både biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.

På dette nivået kartlegger man om brukeren har barn, og konkretiserer eventuelt undring eller bekymring.
 
 • Har brukeren barn?
  Det skal så tidlig som mulig i oppfølgingsforløpet avklares om bruker har barn eller har nær omsorg for barn.

  Obs! Dersom du har grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du handle umiddelbart – uten at foreldre involveres! 
  Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00)
  Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
  Politi: 64 85 16 00 / 02800

   
 • Konkretiser eventuell bekymring
  Om du i samtale opplever å bli bekymret for barn som pårørende, konkretiser bekymringen for deg selv og diskuter gjerne med kollega/leder. Er du usikker, kan du eventuelt diskutere saken anonymt med barnevernet.
   
 • Oppsummer og ta en beslutning
  Dersom det ikke er grunn til bekymring rundt barnets situasjon, journalfør din begrunnede vurdering i brukers (forelders) journal.

  Dersom det er grunn til bekymring må du vurdere alvorlighetsgraden. Ved mistanke om vold eller overgrep skal ikke bruker/foreldre kontaktes, men meldes direkte til barnevern evt politi.

  Om du opplever bekymring for barnets utvikling eller hvordan barnet blir påvirket av forelders situasjon, drøft dette med bruker. Skal du bistå bruker med å ta kontakt med barnevernet? Om bruker ikke ønsker at barnevernet skal kontaktes må du på vurdere om bekymringen utløser meldeplikt. Drøft saken med leder. Om det meldes til barnevernet skal bruker få informasjon om dette.
I voksentjenestene skal man alltid ved barn som pårørende gå videre til nivå 1.
 
Verktøy:
- Momenter som bør kartlegges av barns behov for informasjon og oppfølging
- Faktorer som kan gi grunnlag for bekymring

Nivå 1 – innsats i egen enhet

Når en jobber med den voksne brukeren/pasienten er det viktig å vurdere fortløpende om det er endringer som kan få konsekvenser for barnets situasjon.
Endring i sykdomsforløp/utfordringer? Endring i familienettverk?
 
 • Undringssamtale
  Gjennomfør en samtale med bruker for å kartlegge og vurdere situasjonen. Still undrende spørsmål, ikke kom med konklusjoner. Det er i samtalen viktig å få frem hvordan pasient/brukers vansker/utfordringer kan påvirke foreldrefunksjonen og familien.

  Gi pasient/bruker veiledning på hvilke tjenester som finnes i kommunen som kan bidra i forhold til barnet. (NB! vær oppmerksom på å ikke «love» bort andre tjenester, kun informere/veilede og evt bistå med kontakt med aktuell tjeneste). Be eventuelt om samtykke til å ta kontakt med andre tjenester som kan vurderes som aktuelle.

  Obs! Dersom du har grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du handle umiddelbart – uten at foreldre involveres!
  Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00)
  Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
  Politi: 64 85 16 00 / 02800
I voksentjenestene skal man ikke ha hovedansvar for videre oppfølging av barnet, men man har ansvar for å kartlegge barnets eventuelle behov for informasjon om foreldres/søskens situasjon (etter samtykke). Man har også ansvar for å kartlegge og evaluere behovet for om barnet trenger oppfølging.
 
Om det vurderes behov for oppfølging av barnet, skal det innhentes samtykke fra pasient/bruker til å ta kontakt med aktuell instans og gi informasjon om situasjonen.
Gå videre til nivå 2 om det ses behov for involvering av flere tjenester. Om det ikke vurderes behov for tverrfaglig samarbeid fortsetter man på nivå 1.
 
Verktøy
- Samtykkeskjema
- Tjenesteoversikt

Nivå 2 – samarbeid med andre tjenester/instanser

 • Gi informasjon videre
  Voksentjenesten har ansvar for at aktuell tjeneste (f.eks helsesøster, PPT, barnevern) blir gitt den informasjonen som er innhentet for å best mulig kunne ivareta barnet/ungdommen (etter samtykke fra bruker evt. Ungdom over 16 år). Det vil være den tjenesten som gir hjelp til barnet som skal koordinere innsatsen som gis.

  Det er viktig at det dokumenteres den informasjonen som gis videre.
  Om det er ønskelig fra bruker kan ansatt i voksentjenestene være med på tverrfaglige samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter.
   
 • Evaluering
  Det må evalueres om de tiltakene som er iverksatt fungerer etter hensikten i samarbeid med koordinator. Opplever pasient/bruker at situasjonen er bedret? Oppleves det at hjelpen fungerer etter hensikten? Oppleves det at barnet drar nytte av den hjelpen som gis? Er det behov for ytterligere innsats?
Obs! Dersom du har grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du handle umiddelbart – uten at foreldre involveres!
Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12 (08.00 – 15.00)
Follo barnevernsvakt: 917 19 615 (etter kl.15.00)
Politi: 64 85 16 00 / 02800
 
Avklar med koordinator om det er behov for ytterligere innsats og flere tjenester, gå videre til nivå 3.
 
NB! Vær oppmerksom på at du har et samtidighetsansvar. Dette innebærer at selv om barnet mottar tjenester fra andre instanser, så har du ansvar for å melde bekymring til barnevernet om du blir bekymret for barnet. Husk å informere pasient/bruker om at bekymring blir meldt, med unntak ved mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep.
 
Verktøy:
- Faktorer som kan gi grunnlag for bekymring
- Samtykkeskjema

Nivå 3 – omfattende tjenestebehov

Voksentjenesten vil aldri ha hovedansvaret på nivå 3, men kan delta på ansvarsgruppemøter og lignende om det vurderes som ønskelig og hensiktsmessig.
Hjelp eventuelt pasient/bruker med å søke om aktuelle tjenester, eller bidra med informasjon.
På denne måten kan tjenesten være med å ivareta familien i samarbeid med andre instanser/tjenester.

Obs! Dersom du har grunn til å tro at et barn utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du handle umiddelbart – uten at foreldre involveres!
Telefonnummer Vestby barnevernstjeneste: 64 98 02 12
Follo barnevernsvakt: 917 19 615
Politi telefon 64 85 16 00 / 02800

Det vil være den som koordinerer som vil ha oversiktsansvaret. Det er derfor viktig at du informerer koordinator om det er endringer i tjenestetilbud til forelder (om det er gitt samtykke). 

NB! Vær oppmerksom på at du har et samtidighetsansvar. Dette innebærer at selv om barnet mottar tjenester fra andre instanser, så har du ansvar for å melde bekymring til barnevernet om du blir bekymret for barnet. Husk å informere pasient/bruker om at bekymring blir meldt, med unntak ved mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep.

Verktøy:
Samtykkeskjema
Faktorer som kan gi grunnlag for bekymring