Overskuddsmasse fra byggeprosjekter

Har du eiendom som kan ta imot overskuddsmasser fra byggeprosjekter?

Vestby kommune har i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan satt i gang en prosess for å få en mer helhetlig forvaltning av overskuddsmasser. Det krever at områder for mottak, mellomlager, bearbeiding og deponering av disse massene utpekes og reguleres. Grunnen er at fremtidig utvikling i Vestby sentrum og andre områder i Follo vil føre til stort overskudd av masser fra byggeprosjekter.

Sentralt i kommunens arbeid med å håndtere overskuddsmasser, er at mest mulig av disse massene skal ombrukes eller gjenvinnes før de brukes til utfylling eller deponeres.
  

  • Ved ombruk av masser nyttiggjøres mest mulig av overskuddsmassene enten på tiltaksområdet, eller på andre områder. Ombruk av masser kan være støyskjerming, terrengarrondering, fundamentering av veier og plasser, tekniske anlegg, vekstjord, og planering av byggefelt. Dette krever plass på tiltaksområde eller tilgang på mellomlager av overskuddsmassene.
  • Gjenvinning av masser vil si å sortere og bearbeide overskuddsmasser på en slik måte at de kan gjenbrukes som nye produkter. Dette krever areal til mellomlager og/eller behandling.
  • Terrengregulering er i denne sammenheng definert som tilføring av rene, naturlige masser for å forme landskap i forbindelse med bygg, og anlegg, stabilisering av grunn, forebygging av flom eller bedre arrondering på landbruksdrift.
  • Deponering av masser er forbeholdt masser som er så forurenset at de ikke kan brukes, og som må sikres på forsvarlig måte for å hindre forurensing av jord og vann. Slike deponier skal være godkjent av fylkesmannen.

Overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet defineres i tråd med gjeldende lovverk og er beskrevet i Regional plan for masseforvaltning i Akershus, se kapt. 1.4.2.

Er dette interessant for deg, fyll ut skjema nedenfor innen 19.02.2018.

Kommunen vil vurdere områdene som har blitt foreslått og ta kontakt med forslagsstillerne.

Har du noe du lurer på ta gjerne kontakt med Cathrine Torjussen på e-post: cathrine.torjussen@vestby.kommune.no.

Fyll ut skjemaet her:

Kontaktperson

Informasjon om området hvor det kan tas imot masser/er behov for å ta imot masser
Arealet kan brukes til*

Tips en venn Skriv ut