Resultatområdet skal legge til rette for god folkehelse ved å sørge for gode og trygge oppvekstvilkår, og ved forebygging, behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 

Overordnet mål for tjenesten er at brukerne styrker sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, øker egenmestring og/eller opprettholder funksjonsnivå.

Ansvarsområder

  • forebyggende helsetjeneste med helsestasjon - og skolehelsetjeneste,  
  • jordmortjeneste,  legetjeneste, helsetjeneste i asylmottak, 
  • barneverntjenesten, enslige mindreårige flyktninger
  • fysioterapitjeneste
  • psykisk helse- og rustjeneste; støttesamtaler, dagsenter og ambulerende oppfølging i hjemmet
  • tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne; ambulerende oppfølging i hjemmet, aktivitetssenter, støttekontakttjeneste og avlastning
  • kriseteam

Resultatområdet har en søknad- og samhandlingsenhet som tar imot søknader på tjenester og saksbehandler disse. Her ligger også kommunens lovpålagte koordinerende enhet.

Resultatområdet yter tjenester etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen og lov om pasient- og brukerrettigheter.